Informatiebijeenkomst over aansluiting Ring Noord/ N361

Groningen

Provincie en gemeente Groningen houden donderdag 19 mei een informatiebijeenkomst over de aansluiting Ring Noord/ N361. Bezoekers kunnen er tussen 17.00 en 20.30 uur terecht met hun vragen over de verschillende alternatieven en de uitgevoerde onderzoeken. Plaats van handeling is Dorpshuis Noorderhoogebrug.

De provincie Groningen heeft 3 mogelijke alternatieven onderzocht om de verkeerssituatie bij de provinciale weg N361 op de noordelijke ringweg te verbeteren. Daarbij gaan 2 alternatieven uit van een nieuwe aansluiting op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug. In het derde alternatief worden alleen de fietsroutes verbeterd. Doelstellingen van het project zijn het verbeteren van de bereikbaarheid van Noordwest-Groningen, verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Mening bewoners horen

De 3 alternatieven en bijbehorende onderzoeken liggen van 9 mei tot en met 19 juni ter inzage bij de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 in Groningen. Digitaal zijn de 3 alternatieven en onderzoeken te raadplegen op www.provinciegroningen.nl. Provincie en gemeente hebben in het voortraject met verschillende belanghebbende partijen gesproken, maar willen nu ook de mening van bewoners, ondernemers en belanghebbenden horen die nog niet eerder aan bod zijn geweest. De colleges van Gedeputeerde Staten en B en W Mede bepalen mede op basis van de binnengekomen reacties en de uitgevoerde onderzoeken een voorlopig voorkeursalternatief.

Doelstellingen project

De huidige aansluiting van de N361 op de ringweg voldoet niet aan de kwaliteitseisen voor een goede en veilige weginrichting. Daarnaast komt in Noorderhoogebrug veel sluipverkeer voor. De route vanaf de N361 naar de noordelijke ringweg is in de huidige situatie onlogisch en indirect. Op dit moment kan het verkeer bij de aansluiting Noorderhoogebrug niet alle richtingen op. Hierdoor moet het doorgaande verkeer richting de oostelijke ringweg door de bebouwde kom rijden. Daarnaast kruist dit doorgaande verkeer op verschillende plekken het fietsverkeer. In de uitgevoerde onderzoeken is beschreven hoe de 3 alternatieven bijdragen aan de doelstellingen van het project en wat de milieueffecten ervan zijn. Voor de effecten op bedrijventerrein Het Witte Lam is een apart onderzoek uitgevoerd.

Auteur

Marc Jansen