Weidevogels doen het goed in reservaten in Reitdiep: 45 procent meer gruttoparen

In de weidevogelreservaten van Het Groninger Landschap in het Reitdiep zijn in 2019 88 gruttopaartjes geteld. Dat is toename van ruim 45 procent ten opzichte van 2014 toen het aantal broedparen grutto’s op zijn laagst was. Dit becijferde Het Groninger Landschap.

In het gebied Paddepoel had 63 procent van de grutto’s en 73 procent van de tureluurs eind mei/ begin juni nog kuikens. Dit is volgens Het Groninger Landschap een teken dat er voldoende aanwas is voor de toekomst.

Daarnaast werden meer scholeksters (65 paren), tureluurs (71 paren) en kieviten (75 paren) geteld dan in 2018. Ook de eenden namen toe. In Paddepoel vestigden zich zelfs 3 tafeleendenparen. Opvallend, meent de natuurbeheerder.

Aantalsontwikkeling weidevogels Reitdiep. Bron: Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap schrijft de goede cijfers toe aan de verbeterde terreinomstandigheden; door het verhogen van het grondwaterpeil en een gericht ontwikkelingsbeheer naar kruidenrijk grasland.

Broedsucces scholekster en kievit slecht

Toch is het niet al goud wat blinkt. ,,Hoewel de aantallen toenamen, was het broedsucces van scholekster en kievit in alle gebieden slecht”, zegt natuurbeheerder Arjan Hendriks.

,,De kleinere gebieden zoals Koningslaagte, Reitdiep-Noord en Medenertilsterpolder scoren minder in vergelijking met de grotere gebieden (Paddepoel en Reitdiep-Midden). Dit toont het belang van de schaalgrootte van weidevogelgebieden aan.”

Verder komen de zangers onder de weidevogels (graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik) in lage dichtheid voor. Hun aantallen zijn redelijk stabiel de afgelopen jaren.