Sportpartij: ‘Stop met ombouw van de zuidelijke ringweg’

GRONINGEN - Onmiddellijk stoppen met de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. Dat zal één van de speerpunten zijn in het verkiezingsprogramma van de Sportpartij, die op 21 november voor het eerst mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De partij heeft zich bij verkeersdeskundigen en kenners van infrastructurele werken uitvoerig laten voorlichten over de huidige gang van zaken betreffende de Aanpak Ring Zuid en is tot de conclusie gekomen dat met de plannen in de huidige vorm een heilloze weg is ingeslagen. Een financieel debacle van ongekende grootte hangt als een molensteen om de nek van stad en provincie.

De Sportpartij is daarom van mening dat de toch al stilliggende werkzaamheden, nu er nog geen ingrijpende zaken zijn aangepakt, stante pede moeten worden bevroren en nog eens goed tegen het licht moeten worden gehouden. Doorgaan met het uitvoeren van de bestaande plannen is onverantwoord en zou getuigen van onbehoorlijk bestuur. Stopzetten daarentegen zal niet onverantwoordelijk zijn, te meer omdat een definitief uitvoeringsplan ontbreekt.

De Sportpartij heeft, gezien de tot dusver geopenbaarde problemen, haar twijfels over de noodzakelijke kwaliteiten bij de bouwcombinatie Herepoort onder supervisie van de Duitse aannemer Bögl. De slagkracht van deze bouwers laat in elk geval tot dusver veel te wensen over.

Als één van de participerende partijen in dit tot mislukken gedoemde project moet de gemeente Groningen haar verantwoording nemen in relatie tot haar inwoners, die zich terecht steeds meer zorgen maken over de huidige ontwikkelingen.

De stand van zaken

* Nu al in het beginstadium van de werkzaamheden ernstige vertragingen. Deskundigen van infrastructurele werken beweren dat er wat dat betreft nog veel meer van dit soort onvoorziene beren op de weg zullen moeten worden overwonnen. Zelfs bij het aanleggen van de noodweg zijn fouten gemaakt.

* De bouwkosten van de nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen lopen door de vertraging van drie jaar al gauw op met tientallen miljoenen. Wie betaalt dat?

* De verantwoordelijke politici ontbeert het aan kennis en inzicht van de materie en in het verlengde daarvan ook de competentie voor het aansturen van deze peperdure als ook ongewisse megaklus.

* Er is onvoldoende rekening gehouden met nieuwe verkeersstromen die de ombouw volgens de huidige plannen tot gevolg zouden hebben. Met name het verwijderen van de op- en afritten leidt tot grote congestie elders. Verkeer is net water: hoe meer aftakkingen, hoe minder druk.

* Onherstelbare schade aan fauna en flora. De stichting Bomenridders Groningen heeft, bij monde van haar advocaat (en oud-politica) mr. Ina Brouwer aangekondigd aan de bel te gaan trekken bij de Raad van State. Ook zij is van mening dat dit project moet zo snel mogelijk worden gestopt.

* Ook al is duidelijk dat ook andere vormen van het milieu ernstige schade wordt berokkend. Een megalomaan knooppunt van drie lagen, samengeperst tussen vier woonwijken, brengt voor omwonenden ontoelaatbare aantasting (geluidshinder en luchtvervuiling) van het woonklimaat teweeg.

* Tevens moet worden gevreesd voor ecologische problemen bij het Sterrebos, waar de zogenaamde Karin Dekker-tunnelbak is gepland. Er is een gerede kans dat dit bos onherstelbaar wordt vermolmd door dreigende problemen met grondwater. De aanpassingen die nu gaande zijn, blijken inmiddels ook het Hondsrug UNESCO Geopark aan te tasten.

* Ook de uitvoering van de tunnel zelf, voorspelt gezien het bestek niet veel goeds. Met name de veiligheid komt daarbij in het geding, onder meer door de drie gaten aan de bovenkant. Die niet zijn onderzocht op lichtinval en neerslagverwerking.

* De zuidelijke ringweg-nieuwe-stijl zal ook leiden tot meer Co2-uitstoot op de A7 ter hoogte van het Gasuniegebouw en de daaraan grenzende sportcomplexen. Een substantieel deel van sportend Groningen (voetballers, wielrenners, hockeyers, rugbyers, American footballers en atleten), aan beide zijden van de weg, moet meer luchtvervuiling trotseren. En oh ironie; ook het nieuwste sportieve visitekaartje, het TopsportZorgCentrum, heeft daar een plek gekregen.

* Er wordt – aldus ingewijden – gevreesd dat de bouwcombinatie Herepoort haar opdracht terug zal geven vanwege de extra kosten die de gezamenlijke aannemers niet kunnen/willen dragen. Het financiële risico wordt te groot.

* Er zijn bij diverse verkeersspecialisten ernstige twijfels gerezen over het rendement na realisering van de huidige plannen, met als voornaamste conclusie dat het voorziene effect uit zal blijven.

Wat zijn de mogelijke alternatieven?

* Het scheiden van de twee belangrijkste verkeersstromen: bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer.

* Doorgaand verkeer heeft op de zuidelijke ring niets te zoeken en daarvoor is een prima alternatief voor handen: vrachtverkeer dat vanuit Drachten richting Eemshaven, Bedum (Campina), Hoogkerk (Suikerunie) en Scandinavië moet, bij Westpoort van de A7 afleiden en via een nieuw aan leggen noordwestelijke ringweg om de stad heen leiden. En weg die volgens de berekeningen 'slechts' 190 miljoen kost, ofwel een kwart van de tot dusver begrote 800 miljoen van de zuidelijke ringweg.

* Deze tracévariant is ook een oplossing van vrachtauto's met gevaarlijke stoffen, waarvan de stad dan gevrijwaard blijft.

* De huidige zuidelijke ringweg aanpassen aan vooral bestemmingsverkeer, dus alle bestaande op- en afritten handhaven. Stoplichten Julianaplein kunnen weg als er een aquaduct bij het Noord-Willemskanaal wordt gebouwd in samenhang met een ongelijkvloerse kruising.

* Door deze alternatieve plannen hoeft de westelijke ring (Laan 40-45, Friesestraatweg) ook niet meer – zoals gepland - op de schop, maar slechts worden aangepast aan de dan ontstane situatie.

* De door ons geraadpleegde deskundigen zijn van mening dat Groningen met deze alternatieven beter, en vooral ook (veel) goedkoper, af zal zijn.