Stadswijken zijn voor iedereen

GRONINGEN - Met een glimlach en vooral trots geeft wethouder Roeland van der Schaaf het startschot voor wijkvernieuwingsproject voor Beijum, Selwerd, de Wijert en Indische Buurt / De Hoogte.

De gemeente Groningen en vijf woningcorporaties in de stad hebben elkaar gevonden in een grootschalig wijkvernieuwingsproject. ’Een wijk is meer dan een rij huizen van steen. Je moet er goed kunnen wonen, er zijn aantrekkelijke voorzieningen, er staat een school, het is prettig wanneer je goed met buren kunt omgaan. We willen een stad zijn waarin iedere bewoner op een gelijkwaardige kan deelnemen aan de samenleving. Kortom, het gaat om leefbaarheid. Ben trots dat we het wijkvernieuwingsproject vandaag samen kunnen presenteren’, zegt Van der Schaaf.

Voor de wijken Beijum, Selwerd, de Wijert en Indische Buurt / De Hoogte liggen ingrijpende plannen klaar. Door de economische crisis, de ietwat gemakzuchtige houding ‘het gaat immers goed’ na de vorige wijkaanpak raakten deze wijken in een achterstandspositie. Verpaupering, armoede, verwaarlozing van sociale voorzieningen. Kortom een kansarme leefomgeving.

Koffiekar

Het startschot klinkt in Selwerd in een volle bovenzaal van Wijkbedrijf Selwerd aan de Bottelroosstraat, en dat is niet voor niets. Het Wijkbedrijf timmert al enige tijd succesvol aan de weg met initiatieven en activiteiten van en voor bewoners. De gemeente faciliteert, bewoners initiëren en voeren plannen die voor de wijk van belang zijn. Sinds april bijvoorbeeld gaat in Selwerd onder thema ‘Sunny Selwerd’ met regelmaat de koffiekar rond. Hier kunnen wijkbewoners hun stem laten horen op locaties waar wijkverbetering al zichtbaar is, of wordt. De animo is groot blijkt inmiddels, ook in het pand aan de Bottelroosstraat bruist het volop. Deze succesfactor wordt -trots- gezien als motor voor verbetering van leefbaarheid vanuit de wijk zelf. Gemeente en woningcorporaties hanteren zodoende de strategie om de invulling van wijkvernieuwing niet op te leggen maar juist in te laten vullen naar de wens en behoefte van bewoners.

Sociale samenhang

In het plan worden onderwerpen als sociale cohesie, leefbaarheid, gezondheid, werk, aanpak armoede, stratenaanpak, veiligheid, groen, duurzaamheid, de zogenoemde ‘heerdenaanpak’, en meer per wijk ingevuld. Wel van gemeente en woningcorporaties is het overkoepelende uitgangspunt ‘de onverdeelde stad’. Van der Schaaf licht toe: ‘Voor jonge gezinnen, studerenden, bejaarden, laag- en hoog opgeleiden moet voldoende plek zijn. We streven naar heterogene wijken waarvan wordt uitgegaan dat deze een positief effect hebben op de sociale samenhang.’

Wijkvernieuwing is echter nooit af beseft de gemeente. Het heeft daarom de invulling van de plannen vastgelegd in meerjarenprogramma’s per wijk –zogenaamde koersdocumenten- die met regelmaat worden geactualiseerd. Op het bordje van de woningcorporaties komt de energietransitie, de mix van (sociale)huur- en koopwoningen in verschillende segmenten en verder de afweging over sloop, renovatie of nieuwbouw.