Raad vergadert over eindrapport onderzoek naar stopzetten geothermie

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen vergadert vandaag voor de laatste keer dit politieke jaar. Een belangrijk onderwerp is het eindrapport Raadsonderzoek Geothermie Groningen van de commissie die onderzoek heeft gedaan naar het stopzetten van het Groningse geothermieproject.

De Groningse gemeenteraad besloot in juni 2016 in grote meerderheid tot het project geothermie en Warmtenet Noordwest. WarmteStad, het nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, zou met aardwarmte, duizenden woningen verwarmen. Anderhalf jaar later werd besloten om met geothermie als warmtebron te stoppen.

Gemeenschapsgeld

De gemeenteraad heeft begin 2018 besloten tot een raadsonderzoek om te onderzoeken hoe het zo ver heeft kunnen komen. Daarmee wil de raad verantwoording afleggen aan de Groningers over het verlies van gemeenschapsgeld en wil de raad leren voor toekomstige projecten.

De onderzoekscommissie trekt op basis van het onderzoek 11 conclusies over het geothermieproject en komt met 6 aanbevelingen voor de gemeente Groningen. De onderzoekscommissie concludeert onder meer dat WarmteStad en de gemeentelijke organisatie veel inspanning hebben verricht om het college van B&W en de gemeenteraad tijdig, volledig en juist te informeren over de voortgang en belangrijke beslissingen bij het project. College en raad hebben op hun beurt veel betrokkenheid getoond bij het project.

Risico’s op seismiciteit

Daarbij plaatst de onderzoekscommissie wel een kanttekening. Ten aanzien van de risico’s op seismiciteit (aardbevingen) en de rol van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) had achteraf gezien de informatievoorziening adequater gekund. Hoewel in de beschreven periode de heersende opvatting was dat het risico op seismiciteit waarschijnlijk klein was, waren er ook kritische geluiden. In de communicatie naar de raad is vooral benadrukt dat het risico (verwaarloosbaar) klein was, terwijl dat niet met zekerheid zo stellig kon worden verwoord.

Het raadsvoorstel over het rapport stelt voor de conclusies en aanbevelingen uit het eindrapport over te nemen. De aanbevelingen van de onderzoekscommissie hebben vooral betrekking op verbeterpunten voor de gemeente Groningen. Bij nieuwe vergelijkbare projecten moet de gemeente voldoende aandacht besteden aan ontwikkelingen “in de beleidscontext” en in de maatschappij die bepalend zijn voor de slaagkans van het project. Voer een “stakeholdersanalyse” uit in combinatie met een analyse van trends in de sector. Beide aspecten zijn van belang om faalfactoren voor een project vroegtijdig te onderkennen

Tegengeluid

Verder beveelt de onderzoekscommissie aan dat de gemeente aanvullende deskundigheid moeten organiseren op besluitvormingsmomenten binnen de gemeente rond aspecten waar de gemeente die kennis zelf niet heeft “voor het nodige kritische tegengeluid”. Daarbij hoort optimale informatievoorziening op dat punt aan college en raad om te komen tot een zorgvuldige afweging in de besluitvorming.

Geothermie is niet het enige onderwerp dat op de agenda van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces staat. Het zal onder meer ook gaan over de Kunstwerf, nieuwbouw voor culturele instellingen als Club Guy & Roni en De Noordelingen bij het Ebbingekwartier en de ontwikkeling van het pand ‘Villa B’. Ook op de agenda: de outsourcing van een deel van de gemeentelijke ICT.

Besparing

Na een aanbestedingsprocedure is dat deel van de gemeentelijke ICT aan Fujitsu Technology Solutions gegund. “Uit de winnende inschrijving blijkt dat vanaf 2021 een structurele besparing (4 miljoen euro) kan worden behaald op de kosten voor generieke ICT”, aldus het college van B&W. “Dat is aanzienlijk meer dan waar we oorspronkelijk rekening mee hebben gehouden (1,6 miljoen).”

Deze openbare raadsvergadering begint 18 juli om 16.30 uur en is voor iedereen vanaf de publieke tribune bij te wonen. Thuis meeluisteren kan ook. Want alle vergaderingen van de Groningse raad worden live uitgezonden via website groningen.raadsinformatie.nl. Op deze site is ook de complete agenda van deze raadsvergadering te vinden met alle collegebrieven en raadsvoorstellen die aan de orde komen.