GGD Groningen verzelfstandigt

GRONINGEN - GGD Groningen maakt nu nog onderdeel uit van de gemeente Groningen, maar zal met ingang van 1 januari 2020 als zelfstandige organisatie verder gaan.

Dit besluit is vrijdag 6 juli door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen genomen.

Directeur Publieke Gezondheid Jos Rietveld legt uit waarom: “De GGD is 99 jaar geleden als gezondheidsdienst van de gemeente Groningen gestart. In de jaren ‘90 zijn de regionale gezondheidsdiensten van andere delen van de provincie daarbij aangesloten. Wij werken voor alle gemeenten van de provincie Groningen en leggen verantwoording af aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling PG&Z. Tegelijk zijn we nog steeds onderdeel van de gemeente Groningen, wat een tweeslachtige governance betekent. Het komt de bewegingsvrijheid en slagvaardigheid van de GGD ten goede als we zelfstandig worden. Het eigenaarschap van GGD Groningen ligt immers bij alle, momenteel twintig, Groninger gemeenten.”

Proces

Eind vorig jaar vroeg het bestuur van GGD Groningen een extern bureau om te onderzoeken welk toekomstscenario het beste zou passen bij de GGD. Er zijn vijf scenario’s in beeld gebracht, waarbij zonder veel discussie in februari principe-overeenstemming werd bereikt over de variant: zelfstandig, met de afspraak dat (in elk geval) de ICT-dienstverlening van de gemeente Groningen afgenomen blijft worden. Alle deelnemende gemeenten zijn het eens met deze voortzetting. In het Algemeen Bestuur (gevormd door alle wethouders volksgezondheid) van vrijdag werd het definitieve besluit tot verzelfstandiging van GGD Groningen dan ook bekrachtigd.

Voorbereiding

Nu het besluit tot verzelfstandiging formeel genomen is, moet er nog veel werk worden verzet om de ontvlechting uit (het apparaat van) de gemeente Groningen daadwerkelijk te realiseren. Hiertoe wordt samen met de gemeente Groningen een projectorganisatie in het leven geroepen, die de uitwerking van de verzelfstandiging gaat voorbereiden. In de tweede helft van 2019 moet besluitvorming over deze uitwerking plaatsvinden. GGD Groningen blijft ook straks qua rechtspersoon een openbaar lichaam onder de werkingssfeer van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Gevolgen voor GGD-medewerkers

Uitgangspunt is dat de GGD-medewerkers allen overgaan naar de te verzelfstandigen GGD. Voor hen zal in de loop van volgend jaar een sociaal plan worden opgesteld. De overgang naar de nieuwe situatie valt overigens samen met de inwerkingtreding van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren.