College sluit af met positief financieel resultaat én goedkeuring accountant

GRONINGEN - De gemeente Groningen sluit het laatste volledige jaar van de huidige collegeperiode, 2017, af met een positief financieel resultaat én een goedkeurende verklaring van de accountant.

De aanbevelingen in het rapport van de accountant over het verslag van 2016 zijn ter harte genomen. Zoals de accountant stelt: ‘Er is hard gewerkt aan een flink aantal verbeteringen in zowel het sociale-, ruimtelijke- als bedrijfsvoeringsdomein’. Het positieve resultaat over 2017 komt uit op 12,9 miljoen euro. Ook het weerstandsvermogen ligt de komende jaren (2018 tot en met 2021) boven het streven van 100%. Dit betekent dat de gemeente goed in staat is om financiële risico’s op te vangen.

Wethouder financien Ton Schroor: ‘Uiteraard blikken we in deze jaarrekening terug op de afgelopen collegeperiode. Zowel inhoudelijk maar ook vanuit financieel oogpunt kunnen we tevreden terugkijken op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Veel van de ambities uit ons collegeprogramma hebben we kunnen verwezenlijken. En in het feit dat we in tegenstelling tot vorig jaar weer een goedkeurende verklaring van de accountant hebben gekregen, zie ik een groot compliment voor de gemeentelijke organisatie.’ Het financiële resultaat ontstond grotendeels binnen projecten of beleid dat ook in 2018 doorloopt. Dit geld blijft voor het oorspronkelijke doel beschikbaar.

Wat is er bereikt?

In de aanbiedingsbrief bij de rekening kijkt het college terug op de afgelopen periode en benoemt ze een aantal onderwerpen waar met name op is geïnvesteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de toegenomen werkgelegenheid (4000 extra arbeidsplaatsen en 800 nieuwe bedrijven in 2017), het gebiedsgerichte werken (samenwerken met bewoners en andere partijen in de wijken) en de ontwikkelingen in de aantrekkende woningmarkt (versnelling in de woningbouwprojecten en gebiedsontwikkeling in de stad). In het sociale domein wordt de transformatie gestalte gegeven door de oprichting van de Stichting WIJ Groningen en tot slot wordt er hard gewerkt om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad in de toekomst op peil te houden.