Subsidieproces Groningen op orde, maar toezicht moet beter

GRONINGEN - Op verzoek van vier fracties heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Groningen onderzoek laten doen naar het proces van subsidiëren.

Uit het onderzoek ‘Subsidiëren onder controle’ blijkt dat de gemeente het subsidieproces in hoofdlijnen op orde heeft. Wel komt uit het onderzoek naar voren, dat de gemeente het toezicht op de besteding van subsidies dient te versterken.

Vier fracties

Vier fracties vroegen de Rekenkamercommissie om een onderzoek naar subsidieverlening: Stad en Ommeland, CDA, VVD en Student&Stad. Aanleiding was de gang van zaken bij het subsidiëren van het supportersproject bij FC Groningen (met als doel supportersgeweld terug te dringen). Bij deze subsidie kwamen onregelmatigheden aan het licht , net als enkele jaren eerder bij de subsidie aan bewonersorganisatie Wijert Welzijn. De fracties vroegen zich af of dit incidenten betrof of dat er meer aan de hand was.

Veertig subsidies

De Rekenkamercommissie besloot op dit verzoek in te gaan en gaf bureau Berenschot opdracht om nader te kijken naar de subsidieverstrekking en het toezicht daarop. Daarbij is eerst in beeld gebracht wat de problemen bij de twee genoemde subsidies veroorzaakte. Daarbij kwam aan het licht dat de gemeente onvoldoende toezicht hield en zich beter had kunnen laten informeren over de stand van zaken. Verder kwam naar voren dat in beide gevallen de organisatie die de subsidie ontving niet zelf de gesubsidieerde activiteiten uitvoerde.

De problemen die zich hebben voorgedaan bij het supportersproject en Wijert Welzijn zijn echter niet illustratief voor het subsidieproces van de gemeente Groningen, zo blijkt uit onderzoek van 40 subsidies.

Verbeteringen

Wel constateren de onderzoekers dat een aantal verbeteringen mogelijk is waarmee de gemeente de grip op de verstrekte subsidies kan versterken. Subsidie-ontvangers zijn verplicht verantwoording aan te leveren bij de gemeente, maar het blijkt dat dit lang niet altijd gebeurt. De gemeente moet strakker toezien op deze verplichtingen, aldus de Rekenkamercommissie. Subsidie-ontvangers blijken nog al eens moeite te hebben om de wat meer ingewikkelde documenten die met de verantwoording te maken hebben aan te leveren. De gemeente zou hierbij ondersteuning kunnen bieden. Bij middelgrote subsidies waarvoor geen accountantsverklaring wordt voorgeschreven kan de gemeente de vinger aan de pols houden door steekproeven uit te voeren bij subsidie-ontvangers, zodat er in een eerder stadium kan worden ingegrepen als dat nodig is.

Onafhankelijk

De Rekenkamercommissie heeft haar onderzoeksrapport aangeboden aan de gemeenteraad van Groningen. Die bespreekt de conclusies en aanbevelingen binnenkort in de raadscommissie. Het is aan de gemeenteraad om de aanbevelingen over te nemen en vervolgens aan het college van B&W om deze uit te voeren. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die ten behoeve van de gemeenteraad controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven.