Aanpak om aantal thuiszitters terug te dringen

GRONINGEN - Onderwijsinstellingen (primair en voortgezet onderwijs en MBO), WIJ Groningen, GGD Groningen en de gemeente Groningen ondertekenden 6 juni een samenwerkingsovereenkomst om het aantal thuiszitters verder terug te dringen.

Vorig schooljaar zaten er in de gemeente 68 kinderen en jongeren thuis. In het zogenaamde Thuiszitterspact spreken de partijen af in 2020 dat geen enkel kind of jongere onder de 18 jaar langer dan drie maanden thuis zit, zonder een aanbod van passend onderwijs en/of zorg. En dat is een stevige ambitie!

De samenwerking werd ondertekend onder toeziend oog van Marc Dullaert, de landelijke aanjager op dit onderwerp. Al eerder sprak hij vol lof over de aanpak van dit probleem in Groningen. Het aantal thuiszitters van 68 (naast de 113 jongeren die een vrijstelling hebben) is procentueel gezien al erg laag: 0,34%. Maar vanuit het perspectief van de kinderen/jongeren zijn het 68 te veel. Ieder kind heeft recht op een passende plek in het onderwijs. Ook als sprake is van extra ondersteuningsbehoefte. Alleen als onderwijs echt niet mogelijk is, omdat de jongere niet in staat is om naar school te gaan, wordt een passend alternatief geboden.

Actieplan

Nu de handtekeningen zijn gezet, kan de samenwerking tussen de partners verder worden geïntensiveerd en wordt een concreet actieplan opgesteld om het doel te kunnen bereiken. Zo moet er onder andere een sluitende registratie van de thuiszitters komen en moet de afstemming in taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen versterkt worden. Een tijdige signalering en het snel kunnen bieden van maatwerk moet ervoor zorgen dat kinderen/jongeren niet te lang thuis komen te zitten.