Pilot cameratoezicht venstertijden in binnenstad

GRONINGEN - De gemeente Groningen gaat een pilot uitvoeren om met behulp van cameratoezicht het illegaal inrijden van gemotoriseerd verkeer in de binnenstad tegen te gaan.

Dit besluit van het college van B&W draagt bij aan de doelstellingen uit de Binnenstadvisie om de binnenstad toegankelijk, veilig, gastvrij en bereikbaar te houden en de voetgangers ruim baan te geven. De pilot vindt van september 2018 tot en met februari 2019 plaats in de Poelestraat, de Peperstraat en de Brugstraat. Hierna volgt een evaluatie en een advies over eventuele uitbreiding van de handhaving met cameratoezicht in de binnenstad.

In delen van de binnenstad mag gemotoriseerd verkeer uitsluitend binnen venstertijden, dan wel op grond van een ontheffing, op bepaalde tijden en plekken aanwezig zijn om bijvoorbeeld winkels te bevoorraden. In de praktijk is echter ook verkeer buiten venstertijden en zonder ontheffing aanwezig in die delen van de binnenstad. Dit zorgt voor overlast bij zowel winkelend en recreërend publiek als bij (horeca)ondernemers. Door de venstertijden digitaal te handhaven op basis van kentekenherkenning door camera’s, wil de gemeente Groningen de ‘pakkans’ vergroten en zodoende het illegaal inrijden ontmoedigen.

Naast de handhaving wordt de pilot cameratoezicht gebruikt om een beter beeld te krijgen van het gemotoriseerd verkeer in de stad, zoals de verblijfsduur, de routing en het aantal en type voertuigen. Deze gegevens worden gebruikt bij de verdere beleidsontwikkeling o.a. op het gebied van leefbaarheid op straat. In deze pilot wordt gewerkt met kentekens. Om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen, is de functionaris persoonsgegevens bij deze pilot betrokken. Er zijn en worden diverse maatregelen getroffen waardoor de privacy is gewaarborgd en wordt gehandeld binnen de wettelijke kaders.