Verbinding Oosterhamrikzone wordt uitgewerkt met variant ‘Splitsing’

GRONINGEN - Het college van burgemeester & wethouders kiest na de inspraakperiode definitief voor de variant Splitsing.

Afhankelijk van de verdere uitwerking en financiering komt er een nieuwe autoverbinding tussen de binnenstad, het UMCG en de oostelijke ringweg langs de Oosterhamrikkade noordzijde. De andere twee varianten – Bundeling en Circuit – vallen af. Ook de bussen die nu via de busbaan naar Kardinge rijden krijgen een nieuwe route: zij gaan in de variant dan via de E. Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein, de Vinkenstraat en via de huidige busbaanbrug naar Kardinge. Op 20 februari nam het college een ontwerpbesluit over deze plannen. Het ontwerpbesluit lag vervolgens zes weken ter inzage. De inspraakreacties (43 stuks) hebben niet geleid tot een keuze voor een van de andere varianten. De gemeenteraad neemt in juni een besluit.

Het college kiest tegelijkertijd voor een fietsvriendelijk ingerichte Korreweg, waar auto’s, bussen en fietsers de rijbaan delen. Dat kan omdat het autoverkeer op de Korreweg flink afneemt zodra de nieuwe auto- en busverbinding naar de oostelijke ringweg is aangelegd. Daarnaast kiest het college voor de uitvoering van verkeersmaatregelen in de Oosterhamrikzone op basis van een verkeersplan. En tot slot besloot het college over de plek van een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. Deze nieuwe brug voor auto’s, bussen en fietsen komt in het verlengde van de Vinkenstraat en is op termijn nodig voor de hogere schepen die via het Van Starkenborghkanaal gaan varen.

Aanvullende plannen

Op basis van de inspraakreacties en op aangeven van de bewonersorganisaties wordt in de vervolgfase van het project een aantal extra onderzoeken uitgevoerd en aanvullende plannen opgesteld. Zo komt er een second opinion op het gebied van lucht en geluid, een plan voor het opvangen van het verlies aan parkeerplaatsen in de Oosterparkwijk en de Professorenbuurt, inrichtingsplannen met maatregelen voor een veilige woon- en leefomgeving, een groenplan en komt er een ontwerp voor de fietsroute langs de huidige busbaanbrug. Pas al alle plannen gereed zijn wordt overgegaan tot uitvoering van het project.

Inspraakrapport

De 43 inspraakreacties zijn door het college in een inspraakrapport beantwoord. Dit rapport is te vinden op www.aanpakoosterhamrikzone.nl

Verdere uitwerking met bewoners

Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college voor de aanpak van de Oosterhamrikzone, wordt het ontwerp voor de auto- en busverbinding en voor de fietsstraat Korreweg verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Dat gebeurt in samenspraak met de omgeving. Na de zomer van 2018 start een aantal werkgroepen. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden. Het Definitief Ontwerp is naar verwachting in 2020 klaar. Ondertussen start de voorbereiding voor een nieuwe inrichting van de Oosterhamrikkade zuidzijde.