Meer bomen in Stad

GRONINGEN - De afgelopen vier jaar heeft de gemeente 388 bomen meer geplant dan er gekapt werden.

In de periode van 2014 tot en met 2017 werden daarnaast vergunningen verleend voor het kappen van 4.302 bomen en een herplant van 2.694 bomen. Dit blijkt uit de bomenbalans “bladgoud” die de gemeente presenteert.

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en het aanzien van de stad. Ze ondersteunen de ecologische diversiteit omdat ze onderdak bieden aan vogels en insecten. In de zomer zorgen bomen voor verkoeling van de stedelijke omgeving. Daarom wordt in onze stad zuinig omgegaan met bomen en met groen. Om zicht te houden op de ontwikkelingen van het bomenbestand wordt het boombeleid en -beheer om de vier jaar geëvalueerd. De laatste evaluatie laat zien dat in deze periode ruimschoots aan de vastgelegde herplantplicht voor gemeentelijke bomen werd voldaan. Er werden 388 meer gemeentelijke bomen geplant dan dat er werden gekapt, bijvoorbeeld tijdens boomfeestdag en door aanplant van bomen in Meerstad.

Niet gemeentelijke bomen

Het overzicht van de niet-gemeentelijke bomen laat zien dat er 1.608 bomen meer zijn gekapt dan, verplicht, werden herplant. Dat komt vooral omdat bij particuliere vergunningen minder vaak herplant wordt opgelegd. Het gaat dan onder andere om bomen die te groot geworden zijn voor een tuin waardoor herplant minder zinvol is. Voor de niet gemeentelijke bomen stelt de gemeente geen bomenbalans op, omdat zij geen zicht heeft op de particuliere aanplant, los van de verplichtte herplant. De balans is door deze particuliere aanplant in werkelijkheid positiever dan het saldo van kap en verplichte herplant.

Monumentale bomen

Extra aandacht is er voor bomen die in soort, grootte of leeftijd iets bijzonders vertegenwoordigen: de monumentale bomen. In onze stad is een monumentale boom een karakteristieke boom van in ieder geval vijftig jaar of ouder met een levensverwachting van tenminste tien tot vijftien jaar. Er staan 7.430 bomen in en rond de stad met een monumentale status. Dat zijn 187 bomen minder dan in 2013. Deze 187 bomen hebben door ziekte of ouderdom een levensverwachting van minder dan 10 jaar en verliezen daardoor hun monumentale status. Het gaat vooral om kastanjes die aangetast raken door kastanjeziekte en om populieren die na 50 tot 70 jaar snel aftakelen. Voor deze vaak beeldbepalende bomen is een speciaal onderhoudsprogramma. Particuliere eigenaren van een monumentale boom kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de kosten van het onderhoud ervan.

Bestrijding boomziekten

Vanaf 2014 werden, als gevolg van de zich nog steeds uitbreidende kastanjeziekte, 264 kastanjebomen gekapt. In straten waar veel bomen door kastanjeziekte wegvielen zijn andere boomsoorten aangeplant. Ondertussen onderzoekt de gemeente samen met Wageningen University de mogelijkheden van de bestrijding van kastanjeziekte met een warmtebehandeling. Daarnaast doet de gemeente een proef met het injecteren van allicine (knoflooksap). Naast het voortdurend monitoren van de kastanjeziekte staat ook de bestrijding van andere boomziekten en –plagen steeds op de agenda.