Onderzoek naar risico’s klimaatverandering in Groningen en Ten Boer

GRONINGEN - De wethouders Roeland van der Schaaf (Groningen) en Annie Postma (Ten Boer) gaven vrijdag het startsein voor de klimaatstresstest.

Tijdens een bijeenkomst nam weerman Gerrit Hiemstra de betrokkenen mee in zijn verhaal over ‘het nieuwe klimaat’ en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. Het onderzoek brengt in kaart wat de risico’s van de klimaatverandering zijn voor beide gemeenten. Gekeken wordt naar waar eventuele kwetsbaarheden zitten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ingenieursadviesbureau Sweco. Het veranderende klimaat kan de komende jaren voor miljarden euro’s schade veroorzaken aan onder meer gebouwen, infrastructuur en landbouwgronden in Nederland. Daarnaast kunnen als gevolg van klimaatverandering grotere veiligheids- en gezondheidsrisico’s door bijvoorbeeld wateroverlast en temperatuurstijging ontstaan. “Daar waar nodig kunnen we concrete maatregelen nemen als de resultaten van het onderzoek daarom vragen”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf. Er wordt onderzocht welke gevolgen klimaatverandering heeft op het waterbeheer, het natuurbeleid, de mobiliteit, het sociaal beleid en de gezondheid van de inwoners van de twee Groningse gemeenten. De stresstest zoomt daarnaast extra in op urgente risico’s, zoals gezondheidsrisico’s door hoge temperaturen en verminderde mobiliteit door wateroverlast. Om alle gevolgen in kaart te brengen werkt Sweco intensief samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en de provincie Groningen. Ook lokale bedrijven en instellingen worden bij het onderzoek betrokken. De hele samenleving zal immers te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Projectleider Martin Haan van Sweco: “Tijdens interactieve sessies beoordelen we samen met alle betrokken organisaties wat de effecten zijn van wateroverlast, hittestress, verdroging en extreme weersomstandigheden voor de gemeenten Groningen en Ten Boer.” De 'Stresstest Klimaatadaptatie' is de eerste grote stresstest die wordt uitgevoerd in Noord-Nederland en dient als pilot voor andere gemeenten in het Noorden. Het ingenieursadviesbureau voerde al eerder vergelijkbare stresstesten uit in andere steden en regio’s in Nederland. Het rijk wil dat alle gemeenten uiterlijk in 2020 een plan hebben opgesteld voor hun eigen regio, waarin aangegeven wordt waarin geïnvesteerd moet worden om ons goed aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Alle gemeenten staan hier, samen met relevante partners, voor aan de lat. Een eerste stap om een dergelijk plan op te stellen is het uitvoeren van deze zogeheten 'stresstest'. Op basis van het onderzoeksresultaat worden ambities geformuleerd en maatregelen gekozen. Dit gaat in overleg met inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld tijdens Let’s Gro. Uiteindelijk leidt dat tot een klimaatadaptatiestrategie voor de – dan heringedeelde – gemeente.