Openheid geven over je psychische problemen op school of stage

GRONINGEN - Veel jongeren met psychische problemen in het mbo, hbo of wo worstelen met de vraag of ze wel of geen openheid willen geven over deze problemen op school of stage.

Aan de ene kant kan het bieden van openheid de aandacht vestigen op beperkingen en daarmee stigmatisering in de hand werken; aan de andere kant kan het verbergen van psychische problematiek de beschikbaarheid van hulp/ondersteuning tegenwerken. Beide situaties leveren de student vaak veel stress op, wat weer invloed kan hebben op het psychisch functioneren en vervolgens ook op het schoolfunctioneren van de student. Zowel GGz- als onderwijsprofessionals geven aan niet goed te weten hoe deze jongeren hierbij te begeleiden. Naar aanleiding van de gesignaleerde problematiek heeft het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie van NHL Stenden te Leeuwarden in de afgelopen twee jaar een praktisch openheid-instrument ontwikkeld, genaamd ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet.’ In totaal zijn veertig jongeren met psychische problemen met het openheid-instrument begeleid. Tijdens het symposium ‘Openheid’ dat op woensdag 28 maart in Groningen werd gehouden, hebben vijf studenten en twee docenten hun ervaringen met het werken met het openheid-instrument gedeeld en zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Vijfenzeventig deelnemers uit vijf provincies, uit zowel het onderwijs als de GGz, namen deel aan het symposium. Deze belangstelling en de toenemende landelijke interesse voor studenten met psychische problemen geven goed de relevantie van het thema weer. Voor professionals is er een handleiding beschikbaar met aanvullend een werkboek voor studenten. Dit materiaal wordt binnenkort gratis beschikbaar gesteld op www.begeleidleren.nl.