Raadsleden bespreken plannen Oosterhamrikzone

GRONINGEN - De raadscommissie Beheer en Verkeer bespreekt woensdag 14 maart de plannen voor de Oosterhamrikzone. Over deze plannen heeft de gemeenteraad vorige week een aparte hoorzitting gehouden. Daar konden bewoners tegenover de raadsleden van deze commissie hun mening over de plannen geven.

Omdat er vorige week al een aparte hoorzitting voor uitgebreide inspraak over de Oosterhamrikzone was, is er bij de commissievergadering van woensdag niet nog eens gelegenheid om in te spreken. Wel kunnen belangstellen vanaf 20.00 uur vanaf te tribune de vergadering meemaken. Dat kan ook vanaf huis, live via groningen.raadsinformatie.nl. Dat kan ook bij de andere vergadering van de andere raadscommissie van woensdag, die van Werk en Inkomen die om 16.30 uur begint. Op groningen.raadsinformatie.nl zijn ook de volledige agenda’s van deze vergaderingen te vinden en alle stukken die aan de orde komen. Belangrijk onderwerp ’s avonds in de commissie Beheer en Verkeer is de Aanpak van de Oosterhamrikzone. In juni 2016 heeft de raad het principebesluit genomen om een autoverbinding te realiseren tussen de oostelijke ringweg en de binnenstad/het UMCG. Vervolgens heeft het college drie verschillende varianten voor een nieuwe auto- en busverbinding uitgewerkt, onderzocht en beoordeeld. In een intensief traject met de directe omgeving, bewoners- en belangenorganisaties is gezocht naar de best denkbare uitwerking van de varianten, en zijn onderscheid en consequenties zo scherp mogelijk in beeld gebracht. Het college heeft de voorkeur voor de variant ‘Splitsing’, waarbij de bus door de Vinkenstraat, over het Wielewaalplein en door de Thomassen à Thuessinklaan rijdt, en het autoverkeer over de Oosterhamrikkade noordzijde. De nieuwe oeververbinding zou dan op termijn in het verlengde van de Vinkenstraat moeten komen. Ten aanzien van de Korreweg opteert het college voor de variant ‘fietsstraat’. Sleeping beauties Parallel aan dit proces hebben de fracties van SP en ChristenUnie onderzocht of het toch niet mogelijk is om zonder nieuwe autoverbinding de verkeersdruk in dit deel van de stad op te vangen. Zij komen met een alternatief. Verder komen in deze commissie de plannen aan de orde voor de herinrichting van het A-kerkhof, één van de ‘sleeping beauties’ die grote potentie heeft als aangename verblijfsplek. Ook op de agenda: de herinrichting van de Sint Jansstraat en het plan voor een nieuwe brug in het verlengde van het gedempte Kattendiep over het Schuitendiep. ’s Middags vanaf 16.30 uur hebben de raadsleden in de commissie Werk en Inkomen dan al vergaderd. Zij bespreken onder meer het Actieplan Toegankelijke Stad met de activiteiten om Groningen toegankelijker te maken voor mensen met een fysieke beperking. Deze commissie gaat ook in op een discussiestuk van de D66-fractie over de circulaire economie. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Ondernemingen “Op dit moment, begin 2018, heeft ruim 90% van de wereldwijd gebruikte grondstoffen geen circulair karakter!”, schrijft de fractie in de notitie. “Er is dus veel werk aan de winkel. De (lokale) overheid een van de schakels in het realiseren van de gehele Circulaire Economie. Ondernemingen en consumenten hebben steun, begeleiding en sturing nodig. Wat kan de gemeente dan zoal doen?”