Geen vergunning meer voor terras buiten binnenstad

GRONINGEN - Voor terrassen buiten de binnenstad hoeven vanaf april geen exploitatievergunningen meer te worden aangevraagd. Dat stelt het college van B&W de raad voor.

In de huidige situatie verleent de gemeente standaard twee vergunningen, namelijk de landelijk wettelijk verplichte Drank & Horecavergunning (DHW) voor alcoholverstrekkende bedrijven en een in de APVG geregelde exploitatievergunning. Met de nu voorgestelde beleidswijziging hoeft een ondernemer in plaats van twee, nog maar één vergunning aan te vragen. De horeca is een belangrijke sector voor de stad Groningen. Een lang gekoesterde wens van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groningen (KHN) was de afschaffing van de exploitatievergunning. Hierover is de gemeente lang in gesprek geweest met de KHN. Met het vervallen van de verplichting om over een exploitatievergunning te moeten beschikken, komt ook de daarin geïntegreerde terrasvergunning te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een meldingsplicht voor alle gevelterrassen en wordt in algemene regels vastgelegd waaraan de terrassen moeten voldoen. De terrasvergunning is straks niet meer nodig buiten het bestemmingsplan binnenstad, tenzij wordt afgeweken van de gestelde regels. Omdat de binnenstad momenteel volop wordt aangepakt, voert de gemeente de ontheffing terrasvergunning gefaseerd in. Na de herinrichting van de binnenstad kan de ontheffing ook voor de gebieden binnen het bestemmingsplan binnenstad gaan gelden. De verwachting is dat dit in 2021 is afgerond. Bij verondersteld misbruik kan de burgemeester op basis van de wet Bibob de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Daarom blijven bijvoorbeeld coffeeshops en overlast gevende horecabedrijven wel verplicht om over een exploitatievergunning horeca te beschikken.