Subsidie voor wijkvernieuwing Selwerd

GRONINGEN - oor onderzoek in de wijk Selwerd naar het voorkomen en verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen ontvangt de Rijksuniversiteit Groningen een subsidie van euro 324.820.

Desubsidie wordt verstrekt door ZonMw, een landelijke organisatie die onderzoek op het gebied van gezondheid en zorginnovatie stimuleert.

Het expertisecentrum Healthwise van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG diende samen met de gemeente Groningen de subsidieaanvraag ‘Healthy Ageing en wijkverbetering in de stad Groningen’ in. Het onderzoek richt zich op hoe verschillen in gezondheid- en levensverwachting verkleind kunnen worden.

Selwerd is één van de vier wijken waar de gemeente met de corporaties en een groot aantal partijen werkt aan een nieuwe vorm van wijkvernieuwing. Hierbij zijn gezondheid en welbevinden het leidende thema.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG gaan gedurende vier jaar monitoren in hoeverre de aanpak in Selwerd bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid en welzijn van de bewoners.

Voorbeelden van de aanpak zijn: de verdere ontwikkeling van ‘wijkbedrijven’ voor en door bewoners waar men werk of ideeën kan uitvoeren en elkaar ontmoeten, verduurzaming van de woningvoorraad, meer ruimte voor wandelaars en fietsers, een veiliger verkeerssituatie, een veiliger leefomgeving, aantrekkelijk groen en gezonde voeding. Het doel is vitale, leefbare wijken te ontwikkelen, met gezonde en weerbare bewoners. Centraal staat dat de regie wordt teruggebracht naar de bewoner. Betrokkenheid en participatie vanuit de wijk is voor de gemeente een belangrijke pijler voor het slagen van de nieuwe wijkaanpak. Daarom wordt aangesloten bij bestaande contacten met inwoners en samenwerking met de wijkorganisaties en het wijkplatform in Selwerd.