Voornemen sluiting kleinschalig wonen Gabriël in Hoogkerk

HOOGKERK - De directie van Dignis heeft het voorgenomen besluit genomen om de groepswoningen van Gabriël Kleinschalig Wonen in Hoogkerk te sluiten.

Het gaat om twee woningen voor ouderen met een complexe zorgvraag in woonzorgcentrum Gabriël. Op dit moment verblijven er elf bewoners in deze afdeling.

Dignis blijft in Hoogkerk aanwezig met de extramurale zorg aan klanten in Gabriël en omgeving. In overleg met de eigenaar van het gebouw is besloten om ook de exploitatie van het restaurant ongewijzigd voort te zetten.

Betrokkenen geïnformeerd

De medewerkers, bewoners en familieleden zijn maandag en dinsdag mondeling geïnformeerd door de directie. Bij sluiting hebben de huidige bewoners voorrang in de keuze voor een nieuw onderkomen op één van de andere Dignis-locaties voor psychogeriatrie in de stad Groningen of in Drenthe.

Het is uiteraard aan de bewoners en familie om te besluiten of ze van dit aanbod gebruik willen maken. Dignis ondersteunt en begeleidt de bewoners en familie waar men dit wenst om de veranderingen zo goed en rustig mogelijk te laten verlopen.

Medewerkers en vrijwilligers

De medewerkers met een dienstverband bij Dignis krijgen bij sluiting van de woningen met voorrang een werkplek aangeboden op een andere Dignis-locatie. De uitgangspunten in het sociaal plan zijn richtinggevend voor de overplaatsingen.

Met de vrijwilligers wordt geïnventariseerd op welke plek elders binnen Dignis zij hun werk kunnen en willen voortzetten.

Medezeggenschap

De ondernemingsraad van Dignis en de cliëntenraad van Gabriël ontvangen deze week een adviesaanvraag over het voorgenomen besluit. Na ontvangst van de adviezen zal de directie van Dignis een besluit nemen over de sluiting van Gabriël Kleinschalig wonen.

Ernstige en complexe zorgvragen

De woningen zijn circa zestien jaar geleden in gebruik genomen. De toenmalige bewoners, oudere mensen met dementie, waren mobiel en konden zelfstandig deelnemen aan allerlei woon- en welzijnsactiviteiten.

Die situatie is veranderd. Het overheidsbeleid is erop gericht, dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een van de gevolgen van dit beleid is dat als mensen in het verpleeghuis gaan wonen, er sprake is van ernstige en complexe problematiek op psychisch en somatisch gebied. Mensen hebben op dat moment een (zeer) intensieve zorgvraag. De zorg aan deze mensen stelt hoge eisen aan de inzet van medewerkers en behandelaren en aan de inrichting van het gebouw.

De beste kwaliteit van zorg

Dignis signaleert in Gabriël in toenemende mate niet meer te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen. Dat geldt voor de eisen die ze zelf stelt, maar ook voor de eisen die wettelijk zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waaraan zorginstellingen sinds 2017 moeten voldoen.

Het gaat bijvoorbeeld om de beschikbaarheid en inzet van behandelaren - artsen en verpleegkundigen. Zij werken vanuit een andere locatie en kunnen niet direct aanwezig zijn. De vraag om hun inzet wordt wel steeds groter bij de complexe problematiek.

Ook is het niet mogelijk met de huidige formatie continue een medewerker aanwezig te laten zijn in de gemeenschappelijke woonkamers.

Daarnaast is het gebouw niet geschikt voor de hulpmiddelen die vereist zijn voor de kwaliteit van zorg. De hoog-laag-bedden en de tilliften zijn te groot voor de deuropeningen. De tilliften kunnen we niet draaien in de kamer. Deze problemen zijn niet eenvoudig op te lossen, ook niet met extra hulp en inzet van medewerkers en familie.