Groningen wil gelijke kansen voor alle jonge kinderen

GRONINGEN - Alle kinderen van drie maanden en ouder in de gemeente Groningen krijgen de mogelijkheid tot kinderopvang en ontwikkelingsstimulering van hoge kwaliteit. Dat is de belangrijkste ambitie uit het beleidsplan ‘Voor alle jonge kinderen gelijke kansen’ voor voor- en vroegschools onderwijs.

Wethouder Ton Schroor: “Met dit plan willen wij in Groningen voorop blijven lopen in het voorkomen van leerachterstanden en het bieden van gelijke kansen aan álle jonge kinderen. Eerste stap is het verruimen van de hoogwaardige ontwikkelingsstimulering in voorschoolse voorzieningen naar zestien uur per week.” Groningen loopt al jaren voorop in het bieden van kansen aan jonge kinderen. Investeringen in de kwaliteit van het aanbod in voorschoolse voorzieningen en in het basisonderwijs lonen, zo laten ook de cijfers zien. De effecten zijn positief maar Groningen wil meer: ondanks de betere cijfers zijn er nog steeds kinderen die al bij het betreden van de basisschool een achterstand hebben.

Kinderopvang

Op dit moment maakt in Groningen 60 % van de kinderen tot 2 jaar gebruik van een vorm van kinderopvang; bijvoorbeeld dagopvang of gastouderopvang. Van de kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar gaat circa 90 % naar een voorschoolse voorziening. Dit is inclusief de door de gemeente gesubsidieerde peuterplekken. De afgelopen jaren heeft de gemeente flink geïnvesteerd in de kwaliteit van dit gesubsidieerde voorschoolse aanbod. Ze wil dit ook de komende jaren nog een impuls geven. Uiteindelijk wil ze alle kinderen een plek bieden; ouders worden gestimuleerd om hun kinderen daadwerkelijk gebruik te laten maken van het aanbod. Op termijn wil de gemeente kinderopvang, ook voor kinderen van wie de ouders niet werken, veel eerder aanbieden; zo vroeg mogelijk vanaf de geboorte.

Uitbreiding aantal uren

Om dit mogelijk te maken kiest de gemeente voor een stapsgewijze aanpak. De eerste stap is uitbreiding van het aantal uren. Alle peuters krijgen de mogelijkheid om acht uur per week (in plaats van zes) gebruik te maken van een voorschools aanbod. Peuters van 2,5 tot 4 jaar met een risico op leerachterstand (zogenaamde VVE-indicatie) krijgen een geïntensiveerd aanbod van zestien uur per week. Dit is nu nog twaalf uur. Daarnaast is de ambitie om al volgend jaar álle kinderen van 2 tot 4 jaar zestien uur per week kinderopvang aan te bieden.

Uitgaan van de kinderen

Bij deze ambitie gaat de gemeente uit van de kinderen, ongeacht of ouders werken. De gemeente gaat kwalitatief hoogwaardige plekken subsidiëren voor ouders van kinderen die niet werken. Via subsidie, rekening houdend met draagkracht, zorgt de gemeente voor voldoende betaalbare kinderopvang in stad, zodat er geen kinderen buiten de boot hoeven te vallen. WIJ Groningen en de Jeugdgezondheidszorg krijgen de opdracht om de toeleiding van kinderen naar deze peuterplekken te verbeteren.

Kwaliteitskader en doorgaande leerlijn

Groningen wil voorschoolse educatie aanbieden van hoog niveau. Hiervoor gaat de gemeente kwaliteitsafspraken maken met haar partners; in de vorm van een op te stellen ‘kwaliteitskader voor- en vroegschoolse educatie’. Ook is er aandacht voor een doorgaande leerlijn. De gemeente maakt met partners duidelijke afspraken over doelen, en samenwerking met ouders. Dit zorgt voor een soepeler overgang voor kinderen van voorschool naar basisschool en van basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Beleidsplan

Het nieuwe beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met de partners uit het basisonderwijs, de kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en de Jeugdgezondheidszorg GGD. De gemeente zal jaarlijks monitoren hoe het staat met de invulling en voortgang van haar ambities. Voor de eerste stap is vanuit Rijk en gemeente voldoende geld beschikbaar. Voor de andere ambitie moet de nieuwe gemeenteraad een standpunt innemen.