B en W willen veilige fietsoversteek Helperzoom

GRONINGEN - B en W van Groningen willen een veilige fietsoversteek voor de nieuwe Fietsroute-Plus langs de Helperzoom. De voorkeur gaat daarbij uit naar een fietsoversteek waarbij fietsers voorrang moeten verlenen aan het gemotoriseerd verkeer.

De gemeenteraad nam op 31 mei een tracé- en realisatiebesluit voor de Fietsroute Plus langs de Helperzoom. De Fietsersbond Groningen pleitte er toen voor om fietsers op de kruising met de Helperzoom en de Helperbrink voorrang te verlenen. De gemeente onderzocht drie scenario's: voorrang voor fietsers, geen voorrang voor fietsers en voorrang voor fietsers met een dynamische verkeersregelinstallatie. Er is daarbij gekeken naar de effecten op de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid.

Geen voorrang voor fietsers

Uit dit onderzoek blijkt dat het voor de verkeersveiligheid en de doorstroming beter is fietsers op de Fietsroute Plus Groningen-Haren geen voorrang te geven. Bovendien is voorrang voor gemotoriseerd verkeer het meest gunstig voor de veiligheid in de Helperzoomtunnel en de leefbaarheid, ecologie en het milieu rondom het kruispunt.

Ruime compensatie bomen

Om de ontwikkeling van de Fietsroute Plus langs de Helperzoom mogelijk te maken, worden acht bomen gekapt. Het betreft vier vergunningplichtige bomen met een stam dikker dan 20 centimeter. De overige bomen hebben een dunnere stam, daarvoor is een vergunning niet nodig. Ter compensatie worden 28 bomen aangeplant.

Ecologische optimalisatie

Het tracé van de nieuwe fietsroute ligt in een stedelijke ecologische zone met belangrijke natuurwaarden. Op verzoek van de raad is een ecologische optimalisatie uitgevoerd. De gemeente neemt verschillende maatregelen. De natuurwaarden worden beschermd en versterkt. Dankzij de maatregelen, zo wijst onafhankelijk ecologisch onderzoek uit, wordt het leefgebied van kwetsbare soorten (vleermuizen) niet aangetast en kan de ecologische kwaliteit van het gebied toenemen.