Voorrangssituatie Eikenlaan wordt omgedraaid

GRONINGEN - De gemeente Groningen heeft de pilot met een fietsoversteek op de Eikenlaan stopgezet. Bij wijze van proef kregen fietsers die de weg overstaken voorrang boven het autoverkeer. De voorrangssituatie wordt volgende week omgedraaid.

Aanvullende wordt ter hoogte van de kruising Eikenlaan/ Wilgenlaan een 30-kilometerzone ingesteld, worden reeds bestelde tijdelijke verkeersdrempels aangelegd en worden - in de eerste periode - verkeersregelaars ingezet. Uit monitoring blijkt dat de veiligheid voor fietsers in de spits weliswaar verbeterd is, maar zijn de resultaten niet zo positief als gehoopt. Ook blijkt dat de veiligheid van fietser in daluren is verslechterd. Dat geldt ook voor de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer in de spits. Daarnaast levert het op sommige routes vertraging op voor ambulance en openbaar vervoer.

Ambitie blijft

De gemeente benadrukt dat het omdraaien van de voorrang niet betekent dat de oversteek als veilig kan worden aangemerkt. Immers, ook in de oude situatie vonden ongevallen en bijna-ongevallen plaats. Verkeerswethouder Paul de Rook: “Onze ambitie om van de Slimme Route naar Zernike door Park Selwerd, een snelle en veilige fietsroute te maken blijft onverkort staan. Voor de langere termijn is hiervoor een meer vergaande andere aanpak nodig. Wij zullen hierbij ook de mogelijkheden van een tunnel verkennen.” De formele evaluatie van de pilot en de vervolgaanpak wordt in december aan de raad voorgelegd.