Nieuw erfgoedbeleid moet kwaliteit en leefbaarheid Stad versterken

GRONINGEN - Burgemeester en wethouders van Groningen hebben een nieuwe erfgoednota vastgesteld. Centraal daarin staat de vraag hoe cultuurhistorisch erfgoed kan bijdragen aan de kwaliteit en de leefbaarheid van de stad van nu en straks.

De nieuwe erfgoednota gaat vergezeld van een lijst met ruim zestig concrete actiepunten. Variërend van het energiezuiniger maken van monumenten tot de planologische borging van erfgoedwaarden. En van het beter benutten van erfgoed voor de economische ontwikkeling van de stad tot het nadrukkelijk verstevigen van de positie van het Groningen Monumentenfonds als maatschappelijk ontwikkelaar (van onder meer het Prinsenhof en Watertoren-noord).

Stadjers denken mee

Uit een vorig jaar gehouden enquête onder Stadjers bleek een groot maatschappelijk draagvlak voor erfgoed én voor de verbreding van monumentenzorg en archeologie naar gemeentebreed erfgoedbeleid. De uitkomsten van de enquête zijn inmiddels verwerkt in een digitale kaart.

Inwoners meer betrekken

De gemeente wil haar inwoners daarom meer betrekken bij de uitwerking van het erfgoedbeleid. Bijvoorbeeld bij de realisatie van een plan voor Sleeping Beauties. Dat zijn door wijkbewoners gekoesterde cultuurhistorisch waardevolle plekken en gebouwen, die 'wakker gekust' kunnen worden. Of de verkiezing van de monumenten van de toekomst en participatie bij de bescherming van straatwanden in het kader van Welstand in de Wijken.

Inventarisatie en waardering

Het meest urgente actiepunt is de gemeentebrede inventarisatie en waardering van cultuurhistorisch waardevolle objecten, structuren en gebieden. Dit geldt ook voor de gemeentelijke herindelingsgebieden. Niet alleen vraagt het rijk hierom, ook is het - gelet op de aardbevingsproblematiek - van belang te voorkomen dat waardevol erfgoed te gemakkelijk wordt opgeruimd. B en en W willen hiervoor in 2018 en 2019 extra budget beschikbaar stellen. B en W hebben de nota vrijgegeven voor inspraak. De termijn sluit eind september.