Positief advies voor herbenoeming dijkgraaf Bert Middel

GRONINGEN - Het algemeen bestuur (AB) van waterschap Noorderzijlvest neemt woensdag 19 juli een besluit over de de aanbeveling voor herbenoeming van Bert Middel als dijkgraaf. De voor de procedure ingestelde vertrouwenscommissie legt een positief advies voor aan het AB. Een definitieve herbenoeming vindt plaats bij koninklijk besluit.

De vertrouwenscommissie is van oordeel dat Bert Middel zich de afgelopen zes jaar als dijkgraaf sterk heeft ingezet voor een eigenstandige positionering van het waterschap. Hij is een daadkrachtige en besluitvaardige voorzitter en heeft ruime bestuurlijke ervaring. De vertrouwenscommissie komt unaniem tot het advies om hem voor herbenoeming aan te bevelen.

Ruime ervaring

Bert Middel is sinds 1 januari 2012 dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest. Hij heeft zich onder meer hard gemaakt voor de waterstaatkundige belangen in het aardbevingendossier. Middel heeft ruime politiek bestuurlijke ervaring. Zo heeft hij onder meer zitting gehad in de Tweede Kamer (1989-2002) en in de Eerste Kamer (2003-2007), en was hij burgemeester van de gemeente Drachten|Smallingerland (2005-2011).

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie is ingesteld door het AB, bestaat uit vijf bestuursleden en wordt voorgezeten door dagelijks bestuurslid Eisse Luitjens. De commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan het AB over de aanbeveling voor herbenoeming.