B en W Groningen presenteren contouren nieuwe parkeervisie

GRONINGEN - Burgemeester en wethouders van Groningen hebben de contouren voor een nieuwe parkeervisie gepresenteerd. Duurzaamheid en leefbaarheid staan hierin centraal.

Begin juli zijn op drie plekken in de stad inloopbijeenkomsten. De input van die bijeenkomsten wordt verwerkt in de concept-parkeervisie die dit najaar de inspraak in gaat.

Ruimte voor de straat

Uitgangspunt van B en W is dat het stallen van privébezit (bijvoorbeeld een auto) in de openbare ruimte niet op voorhand vanzelfsprekend is. Dit betekent niet dat de gemeente nu overal betaald-parkeren wil invoeren. B en W willen met 'een goed en evenwichtig parkeerbeleid' meer ruimte creëren voor de straat; en waar dat aan de orde is de dominantie van parkeren terugdringen en meer plek bieden voor ander gebruik van de straat, met nadrukkelijke aandacht voor meer groen.

Elektrisch rijden

Vanuit het nieuwe parkeerbeleid zullen Stadjers die elektrisch willen rijden of gebruik willen maken van deelauto’s meer worden gefaciliteerd dan nu het geval is. De parkeerbehoefte en knelpunten, de alternatieven voor het parkeren en de (ruimtelijke) kwaliteit van de straten worden daarbij voortaan in samenhang beschouwd. Op die manier ontstaat meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit. Maar ook voor experimenten, zoals de inrichting van leefstraten of andere parkeernormen bij nieuwbouwprojecten. Verder stelt het college in de contouren voor de nieuwe parkeervisie voor om voor particulier gebruik meer gebruik te maken van P+R-terreinen.

Op maat gesneden parkeerrechten

Door verdere digitalisering van verstrekking van vergunningen en handhaving zijn er kansen om meer op maat gesneden parkeerrechten te verlenen. Bijvoorbeeld aan iemand die tijdelijk een andere auto heeft, of bij frequent bezoek van mantelzorgers. In samenwerking met grote werkgevers zal tevens meer aan mobiliteitsmanagement moeten worden gedaan.