Alfa-college krijgt 2 miljoen subsidie voor Fieldlab PracTICe

GRONINGEN - Het Alfa-college krijgt bijna 2 miljoen euro uit het Regionaal Investeringsfonds voor het mbo. Deze subsidie is bedoeld voor het praktijkinnovatiecentrum Fieldlab PracTICe.

Samen met regionale partners binnen een publiek-private samenwerking wordt de komende jaren 6 miljoen euro besteed aan het vergroten van kennis en vaardigheden van studenten, docenten en medewerkers in de techniek over toekomstbestendig bouwen in Groningen. In de provincie worden woningen en gebouwen niet alleen aardbevingsbestendig maar ook levensloopbestendig en energieneutraal gemaakt.

Drievoudige opgave

De regio Groningen heeft een grote opgave om woningen en gebouwen te herstellen, te versterken en waar nodig nieuw te bouwen. Dit als gevolg van de aardbevingen en bodemdaling die is veroorzaakt door de gaswinning. Daarnaast heeft de provincie Groningen de ambitie de regio energieneutraal te maken in verband met de klimaatafspraken. De vergrijzing in de regio vraagt bovendien om woningen waar ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Fieldlab PracTICe

Het onlangs opgerichte praktijkinnovatiecentrum Fieldlab PracTICe combineert deze drievoudige opgave: het aardbevingsbestendig, levensloopbestendig en energieneutraal maken van gebouwen en woningen. De samenwerkingspartners in Fieldlab PracTICe investeren in de kennis en vaardigheden van techniekstudenten en personeel. De circa dertig partners zijn kennisinstituten en onderwijsinstellingen, technisch bedrijfsleven, overheden en woningbouwverenigingen.

Blij met subsidietoekenning

Marion Arends, regiodirecteur Groningen van het Alfa-college, is blij met de subsidietoekenning aan het innovatiecentrum Fieldlab PracTICe: “Dit centrum is zo belangrijk voor de regio Groningen. Het Alfa-college staat voor een goede aansluiting met de arbeidsmarkt. Met het investeringsbedrag kunnen we beter aansluiten bij de groeiende behoefte aan technisch personeel met up-to-date kennis en kunde. We gaan zo’n 1700 mbo-studenten, 80 docenten en 1200 medewerkers uit de bouw- en installatiebranche scholen in de meest innovatieve technieken en vaardigheden. Samen met onze regionale partners maken wij onze provincie mooier en leefbaarder.”