Lintjesregen in stad Groningen

GRONINGEN - In het stadhuis van Groningen zijn woensdagochtend vijftien koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Prof. dr. Sytze Brandenburg kreeg de hoogste onderscheiding, die van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Jan Brouwer en Laurence Gormley werden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, Tienke Koning en Joke Leemhuis tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tien Groningers krijgen de versierselen behorende bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau: Mohn Baldew, Frans Egberink, Rensy Euwema, Ria Jobing-Korf, Ietje Kailola, Alie Mulder-Vos, Theo Smit, Harry Timmer, Mello Veenstra en Truus Visser-van der Veur.

Sytze Brandenburg

De 62-jarige Sytze Brandenburg heeft zich binnen de Nederlandse fysica onderscheiden door baanbrekende prestaties op wetenschappelijk, organisatorisch en bestuurlijk gebied. Door onderzoek op het gebied van fundamentele deeltjesfysica heeft hij een essentiële bijdrage geleverd aan protonentherapie. Tevens is hij vermaard om zijn expertise op het gebied van apparatuur voor protonentherapie. Begin jaren negentig legde hij zich toe op de ontwikkeling van onderdelen van de versneller AGOR, die bij Parijs werd opgebouwd en getest. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gebruikt de AGOR nu al ruim twintig jaar voor wetenschappelijk onderzoek. Brandenburg heeft zich voortdurend ingezet op innovatie en nieuwe toepassingen gezocht en gevonden. Dit resulteerde in de nieuwe faciliteit voor het behandelen van tumoren bij het UMCG. Mede via Brandenburgs netwerk zijn veel samenwerkingsverbanden opgezet in onder andere Duitsland en Frankrijk.

Jan Brouwer

Prof. mr. dr. Jan Brouwer (65) is onderscheiden vanwege zijn verdiensten als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en zijn inzet om de (rechts)wetenschap ten dienste te stellen van het maatschappelijke belang. Brouwer  is al ruim 35 jaar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG verbonden. Zijn inzet geldt de facultaire organisatie, maar ook maatschappelijk gezien is hij zeer betrokken. Ook op bestuurlijk niveau heeft hij zich ingezet voor het dagelijks bestuur van de faculteit. Hij is sinds 2005 voorzitter van de vakgroep Algemene Rechtswetenschap en Rechtsgeleerdheid. Internationaal gezien geldt Brouwer als een autoriteit op het gebied van het Nederlandse openbare-orderecht. Hij is directeur van het International Research Network on Law and Anti Social Behaviour. Naast zijn werkzaamheden in de hoofdfunctie heeft prof. Brouwer zich ook op andere manieren maatschappelijk dienstbaar gemaakt. Zo was hij dertien jaar honorair consul voor Frankrijk in Groningen, was hij twintig jaar commissielid bezwaarschriften AWB bij het ministerie VWS, is hij al 25 jaar rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord Nederland, is hij sinds 2012 lid van de raad van advies van de Stichting Drugsbeleid Haarlem en is hij sinds 2011 bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Groningen.

Laurence Gormley

Prof. dr. Laurence Gormley is sinds 1990 hoogleraar Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij ook een Jean Monnet Chair bekleedt. Deze prestigieuze leerstoel is een van de hoogste onderscheidingen die aan een Europese wetenschapper kunnen worden toegekend. Gormley heeft ruim 25 jaar met veel kennis en inzet gewerkt aan de internationale profilering van het onderwijs en onderzoek van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over het vrije goederenverkeer binnen de (toenmalige) EEG en geldt als pionier op dit gebied. Eveneens is hij een autoriteit op het gebied van het aanbestedingsrecht en Taxation Law. Het door hem geschreven werk EU Taxation Law is een standaardwerk voor wetenschappers en de rechtspraktijk in heel Europa. Door zijn expertise op het gebied van het aanbestedingsrecht is hij het eerste erelid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Gormley was gedurende tien jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor aanbestedingsrecht. Hij is sinds 2011 vice-president van de European Law Faculties Association (ELFA).

Tienke Koning

De 66-jarige Tienke Koning is woonachtig in de gemeente Appeldoorn. Zij is in Groningen onderscheiden vanwege haar verdiensten in Groningen. Als hoofd van de afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving van de RUG en directeur van het Ubbo Emmius Fonds (UEF) heeft zij een grote rol gespeeld bij het positioneren van de RUG en het UEF in Nederland en daarbuiten. Koning heeft verder diverse onbezoldigde functies. Zo is zij al decennialang betrokken bij de Apenheul en zit zij in de Raad van Toezicht van ROC Aventus, eveneens in Apeldoorn.

Joke Leemhuis

De 73-jarige Joke Leemhuis richtte in 1995 de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal op. Doelstelling van deze stichting was mensen te ondersteunen in de omgang met een levensbedreigende ziekte aan het spijsverteringskanaal. Ondanks haar eigen ziekte heeft ze zich ruim twintig jaar voor de stichting ingezet. Als voorzitter van het bestuur behartigde Leemhuis de belangen voor patiënten, droeg ze zorg voor informatievoorziening naar patiënten en stakeholders, en onderhield ze contacten met ziekenhuizen en specialisten. Daarnaast zette zij zich in voor het lotgenotencontact.

Mohn Baldew

De 49-jarige Mohn Baldew is sinds 2000 als vrijwilliger actief voor voetbalvereniging Mamio. Mede dankzij zijn inspanningen wordt met de opvang van zogenaamde straatjongeren een belangrijke bijdrage geleverd aan de cohesie in Groningen. Verder was Baldew actief betrokken bij de oprichting van Stichting Mies A Mooi, een organisatie die zich inzet voor de participatie van de allochtone gemeenschap in Groningen, en is hij sinds 2007 betrokken bij Bevrijdingsfestival Groningen; sinds 2012 als voorzitter. Ook was Baldew bestuurslid en penningmeester van HALT Noord-Nederland, was hij acht jaar gemeenteraadslid voor de PvdA en zet hij zich sinds 2014 in  voor jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Professioneel en als vrijwilliger voor stichting Voor Elkaar.

Frans Egberink

De 82-jarige Frans Egberink is al sinds de oprichting actief voor de Bewonersorganisatie Beijum (BOB). Vanuit de BOB is hij de drijvende kracht en coördinator van het project ‘De Groene Long’. Dit tweejaarlijkse project heeft als insteek de wijk schoon te houden en vrij te houden van zwerfvuil. Daarnaast is Egberink al vele jaren lid van de werkgroep ‘Groen en Grijs’ van de BOB. Deze werkgroep is met name actief op het gebied van inrichting, gebruik, beheer en onderhoud van de openbare orde in Beijum. Ook is Egberink actief binnen de groep vrijwilligers ten behoeve van de BORGschouw. Deze groep inspecteert stedelijke delen van wijken op het gebied van de openbare ruimte aan de hand van de gemeentelijke BORG gids en rapporteert de bevindingen aan de gemeentelijke coördinator van de BORGschouw.

Rensy Euwema

De 84-jarige Rensy Euwema is al 25 jaar betrokken bij het vrijwilligersproject ‘Vrijwilligers & Dementie’ van Humanitas. De vrijwilligster bezoekt mensen die lijden aan verschillende vormen van dementie en ondersteunt daarbij ook de mantelzorgers. Daarnaast is Euwema onbezoldigd vrijwilligerscoördinator.

Ria Jobing-Korf

De 69-jarige Ria Jobing-Korf verricht ruim dertig jaar vrijwilligerswerk. Met name - acht tot tien uur per week - voor Buurt- en Speeltuinvereniging Helpman-Oost. Haar werkzaamheden voor deze organisatie variëren van logistieke taken voor vergaderingen tot organisatorische taken voor de bingo, die wekelijks één of twee keer plaatsvindt. Ook tijdens de spelweken in de vakanties is zij altijd van de partij. Daarnaast leidt Jobing al meer dan 25 jaar vrouwengroep De Zusterkring van de baptistengemeente. In het verleden heeft zette Jobing zich in voor BAND, een adoptie-vereniging, en was ze enkele jaren wijkhoofd van SIMAVI.

Ietje Kailola

Ietje Kailolo (77) is onderscheiden voor haar inzet voor de kwetsbare mens en in het bijzonder voor vluchtelingen en ouderen. In het verleden vanuit haar professie - bij Muhabat - en tot op heden op onbezoldigde basis - bij ZOA Groningen. Kailola is van 1999 tot 2008, vanuit de ANBO, lid geweest van de Ouderenraad Groningen en maakte deel uit van de werkgroep Sociaal Economische Hulpverlening. Van 2006 tot 2012 was zij lid van de werkgroep Sociaal Economische Hulpverlening binnen de Vereniging Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen (SOOG). Midden jaren negentig had Kailola zitting in de werkgroep bezorgde bewoners van de Vereniging Toma. Zij heeft zich enorm ingezet om de voorziening Senang Bersama te behouden. Ze verricht nog steeds vrijwilligersactiviteiten dit centrum voor dagbesteding voor Indische en Molukse ouderen. Tevens was Kailola lid van de cliëntenraad van zorgcentrum De Veldspaat.

Alie Mulder-Vos

De 73-jarige Alie Mulder (73) is al tuim tien jaar actief voor Stichting Yayasan Solidaritas Anak dan Perempuan (YASAP), ofwel Stichting Solidair met Kinderen en Vrouwen in Indonesië West-Timor. Deze stichting wil kinderen en vrouwen in West-Timor een betere positie geven. Eerder, in 1990 richtte Mulder Amateur Wijnmakersgilde De Braamstruik op en had ze sindsdien verschillende bestuurstaken binnen deze vereniging. Daarnaast zet Mulder zich in voor zwemgroep Vroege Vogels, die al jaren om 07.00 uur gebruik maakt van het zwembad in Sportcentrum Kardinge. Bovendien is zij mantelzorger voor een hoogbejaarde alleenstaande man én collecteert ze jaarlijks voor het Reumafonds.

Theo Smit

Theo Smit (75) zet zich al ruim vijftien jaar in voor Bewonersorganisatie Beijum (BOB). Daarnaast zet Smit zich in binnen de groep vrijwilligers ten behoeve van de BORGschouw, is hij medeoprichter van stichting Heel de Buurt en heeft hij zich nadrukkelijk ingezet voor het speel-/buurtplein bij de nieuw te bouwen Montessorischool. Ook was Smit jarenlang vrijwilliger bij activiteiten in de buurtcentra in Beijum. In 2011 trad hij toe tot het bestuur. Hij is tevens lid van de activiteitencommissie. Verder zet hij zich in voor het groeiend aantal senioren in de wijk Beijum. Bijvoorbeeld door een ouderenreis en het ontbijt op plein Oost te organiseren.

Harry Timmer

De 72-jarige Harry Timmer is sinds 1995 vrijwilliger bij de Groninger Archieven. Hij is zich steeds meer in gaan zetten voor de website www.allegroningers.nl. Verder is Timmer secretaris van de afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Mello Veenstra

Mello Veenstra (70) zet zich al ruim dertig jaar op vrijwillige (bestuurlijke) basis in voor volleybalvereniging Lycurgus. Veenstra, ook wel ‘Mister Lycurgus’ genoemd, is bovendien al tien jaar bestuurslid van Stichting Topvolleybal Groningen. Ook verleende hij jarenlang hand- en spandiensten voor een volleybaltoernooi op Ameland, was hij enkele jaren lid van de Provinciale Groninger Onderwijsraad, was hij voorzitter van de adviesraad onderwijs gemeente Slochteren (1984-1990) en was hij bijna tien jaar bestuurslid en producer bij Swingin’Groningen.

Truus Visser-van der Veur

De 71-jarige Truus Visser is koninklijk onderscheiden voor onbezoldigde inzet voor voetbalvereniging GRC Groningen. Al sinds GRC in 1973 een nieuw sportcomplex betrok. Visser is de drijvende kracht achter de organisatie van de horeca. Bovendien staat ze zelf bijna dagelijks in de keuken en coördineert ze de activiteiten van de verschillende gebruikers van het gebouw. Daarnaast heeft ze jarenlang de inkoop en de schoonmaak geregeld. Dit alles doet ze de laatste tijd naast de mantelzorg voor haar echtgenoot. Visser is bovendien actief als kapster binnen zorgcentrum Zonnehof, waar zij tot haar pensionering ruim dertig jaar werkzaam was.