Ruim baan voor fietsers in stad Groningen

GRONINGEN - In de Groningen worden nog dit jaar drie grote fietsprojecten gerealiseerd. Tenminste, als het aan burgemeester en wethouders ligt. Eerst - in mei - moet de gemeenteraad er nog mee instemmen. 

Het gaat om de aanleg van een fietsrotonde op de kruising Wilhelminakade/ Prinsesseweg, een definitief ontwerp voor het fietspad door Park Selwerd, inclusief voorrang voor fietsers op de oversteek van de Eikenlaan, en de ecologische optimalisatie van het tracé voor de Fietsroute Plus langs de Helperzoom. In alle gevallen staat de veiligheid en het comfort van de fietsers voorop.

Fietsrotonde Wilhelminakade

Het voorbije jaar zijn vijf mogelijke varianten voor de herinrichting van het kruispunt Wilhelminakade/ Prinsesseweg uitgewerkt. Na een inloopavond in december zijn reacties verwerkt in de voorkeursvariant van een fietsrotonde. Deze fietsrotonde wordt als het ware bovenop de kruising voor gemotoriseerd verkeer gelegd. Daarmee ontstaat een ontwerp dat voor alle weggebruikers overzichtelijk is en waarmee de doorstroming kan worden verbeterd. Tijdens een tweede inloopavond in maart bleek een grote meerderheid van de bezoekers zeer positief over dit ontwerp.

Fietspad door Park Selwerd

Ook het definitieve ontwerp van het fietspad door Park Selwerd is het resultaat van een reeks bewonersbijeenkomsten. Vanwege de grote aantallen fietsers die hier dagelijks passeren is verbreding van deze route noodzakelijk. Met name het aantal bomen dat hiervoor gekapt zou moeten worden, was onderwerp van discussie. In het nu voorgestelde ontwerp moeten maximaal 28 bomen verdwijnen. Zij worden allemaal in de directe omgeving van het fietspad gecompenseerd. In de tunnel onder de Plataanlaan (noordelijke ringweg) worden de voetpaden aangepast, zodat voetgangers het fietspad niet hoeven te kruisen. De gemeenteraad heeft al ingestemd met een wijziging van de voorrangssituatie op de Eikenlaan. De fietsers krijgen daar voorrang in plaats van de auto’s. In het huidige ontwerp is een tijdelijke inrichting voor deze fietsoversteek opgenomen. Monitoring moet de komende tijd uitwijzen of de aangepaste voorrangsregeling functioneert en input leveren voor de definitieve inrichting.

Fietstracé Helperzoom

In januari heeft de gemeenteraad het voorkeurstracé voor het fietspad langs de Helperzoom vastgesteld, via de Esserhaag en de oostzijde van de Helperzoom achter de bomenrij. Omdat deze variant de ecologie zwaar raakt, heeft de raad ook besloten een variant van het fietspad vóór de bomen, dus tegen de rijbaan aan, uit te werken. In nauwe samenwerking met bewoners- en belangenorganisaties zijn beide tracés op het gebied van ecologie verder uitgewerkt. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe variant, waarbij het fietspad vanaf Saaksumborg richting de stad in eerste instantie achter de bomen langs gaat en vanaf Tuinwijck tegen de rijbaan aan komt te liggen. B en W stellen de raad voor om deze variant tot een definitief ontwerp uit te werken en te realiseren.