Onderwijsinstellingen en gemeente samen aan de slag met inburgering

GRONINGEN - Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen, het Alfa-college en het Noorderpoort hebben vrijdag het convenant 'Samen inburgeren' ondertekend. Dit convenant, waarin inburgering, educatie en integratie centraal gesteld worden, vormt de basis voor de verbinding van gemeente, onderwijs, werkgevers en andere stakeholders in de regio.

Veel vluchtelingen met een verblijfsvergunning vallen tijdens het verplichte inburgeringstraject tussen wal en schip. De conclusie van het onlangs verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer was glashelder: als gemeenten en andere organisaties zich er niet mee bemoeien, mislukt de integratie.

Regie pakken

In Groningen wordt alles op alles gezet om de regie op dit complexe vraagstuk te pakken. Daarbij spelen talenten en competenties van de inburgeraar een hoofdrol. De vluchteling met een verblijfsvergunning staat centraal: hij is de ervaringsdeskundige, die adviseert, meedenkt en feedback geeft. Op zijn competenties, ervaring, toekomstvisie en talent worden (maatwerk)trajecten ontwikkeld. Het is overigens niet zo dat de 4 convenantpartners nu pas aandacht hebben voor het inburgeringstraject. De gemeente publiceerde vorig jaar het actieplan De Groningse opgave vluchtelingen, huisvesting, integratie en participatie 2016-2017. Zij vervult hierin een coördinerende rol vervult als het gaat om verbeteren, intensiveren en samenwerken met partners in de stad. Alfa-college en Noorderpoort verzorgen al langer trajecten voor vergunninghouders; van alfabetisering tot staatsexamen en geïntegreerde mbo-opleidingen. Binnen deze opleiding wordt het inburgeringstraject gecombineerd met een middelbare beroepsopleiding. Het slagingspercentage voor de inburgerings-en staatsexamens ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast verzorgt het Alfa-college voor hoogopgeleide vergunninghouders, in samenwerking met Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen, een voorbereidend jaar richting een hbo of wo-studie. De Hanzehogeschool biedt sinds 2 jaar de zogenaamde Grotiusminor aan: een intensief onderwijsprogramma voor ambitieuze vergunninghouders, die in afwachting zijn van het voorbereidend jaar of een hbo-/wo-studie.

Niet alléén onderwijs

Het convenant 'Samen inburgeren' richt zich niet alléén op onderwijs. Ook de arbeidsmarkt en de samenwerking met werkgevers komen nadrukkelijk aan bod. De 4 ondertekenaars geven als grote werkgevers het goede voorbeeld en stellen niet alleen taalstages en werkervaringsplaatsen beschikbaar, maar zoeken ook contact met partners in hun omgeving voor werkplekken. Verder wordt ondernemerschap gestimuleerd en ondersteund. Samen wordt naar initiatieven op het gebied van crowdfunding, coöperaties en nieuwe netwerken gekeken. Veel inburgeraars hadden in hun land van herkomst zelf al een bedrijf. De verwachting is dat dit convenant interesse opwekt en inspireert. Met als gevolg dat andere organisaties zich gaan aansluiten.

Pilotgroep

De resultaten van alle initiatieven worden gemeten. Een pilotgroep van 50 deelnemers wordt op de voet gevolgd om te waarborgen dat de koppeling tussen talent, onderwijs en werk ook echt wordt gemaakt.