Aantal thuiszitters en schoolverzuim in Groningen daalt

GRONINGEN - Het aantal thuiszitters is vorig schooljaar in Groningen met ruim 40 % gedaald. Dit blijkt uit het leerplicht-jaarverslag.

Thuiszitters zijn kinderen die wel ingeschreven staan op een school, niet ziek zijn, maar langer dan 4 weken verzuimen. Het aantal daalde in Groningen van 92 in het schooljaar 2014-2015 tot 54 in 2015-2016. Dit dankzij gezamenlijke inspanningen van gemeente, onderwijsinstellingen en de WIJ-teams. Ook andere aantallen in het leerplicht-jaarverslag laten een positieve trend zien. Onderwijswethouder Ton Schroor is blij met de resultaten: “Onze gezamenlijke aanpak loont.”

Alle kinderen en jongeren naar school

Alle activiteiten van de gemeente Groningen op dit vlak zijn gericht op hetzelfde doel: alle kinderen en jongeren naar school. Soms is dit echter niet mogelijk en kan er om verschillende redenen een vrijstelling worden gegeven. In het schooljaar 2015-2016 zijn 117 vrijstellingen verleend, in het schooljaar ervoor 156. Het aantal verzuimmeldingen is met 12 % gedaald. Het aantal kwam vorig schooljaar uit op 1442. Ook zijn minder processen-verbaal opgemaakt en werden minder waarschuwingen gegeven. Het aantal verwijzingen naar Bureau Halt bleef ongeveer gelijk.

Aanval op schooluitval

Het jaarverslag beschrijft ook de activiteiten van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (VSV'ers). Met het programma ‘Aanval op schooluitval’ is dit aantal de afgelopen jaren stevig teruggedrongen. De landelijke doelstelling van maximaal 25.000 nieuwe VSV’ers is in 2016 behaald. De regionale cijfers worden pas later bekend. Om dit aantal nog verder terug te dringen is extra geld beschikbaar gesteld door het Rijk. Voor deze regio is voor de komende 4 jaar 5 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.