Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017

GRONINGEN - De ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen gaat in de zomer van 2017 van start. Tot die tijd is er op de ringweg nog geen omvangrijke hinder te verwachten. Het zwaartepunt van de werkzaamheden aan de ringweg ligt in 2018 en 2019. De planning is dat de vernieuwde zuidelijke ringweg in het voorjaar van 2021 klaar is. Aannemerscombinatie Herepoort kiest voor een werkwijze en een planning die de overlast voor het verkeer en de omwonenden zo veel mogelijk beperkt.

Het project Aanpak Ring Zuid is met de gunning aan Combinatie Herepoort in mei van dit jaar in een nieuwe fase gekomen: de fase van het uitwerken van een uitvoerbaar ontwerp en de daadwerkelijke realisatie van het project. Daarnaast is het Tracébesluit met de uitspraak van de Raad van State van 19 oktober onherroepelijk. Dat betekent dat de planstudiefase met succes is afgerond en dat de uitvoeringsfase van start kan gaan.

Oude Winschoterdiep

Combinatie Herepoort kan het project zo uitvoeren dat het Oude Winschoterdiep open kan blijven voor kleine bootjes. De diepte van het water is gemiddeld 50 centimeter, aan de westkant iets dieper en aan de oostkant iets minder diep. Hiermee kan een wens van de bewoners in de Oosterpoortwijk en De Linie en belangenverenigingen alsnog worden gerealiseerd.

Meer bomen blijven staan

Combinatie Herepoort heeft in zijn aanpak veel aandacht voor het aspect groen en duurzaamheid. Zo wordt verwacht dat ruim 200 bomen meer kunnen blijven staan dan in het ‘worst case scenario’ in het Tracébesluit. Daarin werd verwacht dat binnen de ontwerpgrenzen 838 bomen zouden moeten verdwijnen. Overigens worden alle bomen die wel moeten verdwijnen 1 op 1 gecompenseerd. Verder worden de geluidsschermen in de definitieve situatie volledig beplant, geluidsisolerend en -absorberend. Het gebruik van ecologische verbindingen door dieren wordt gestimuleerd door onder meer het planten van onderbegroeiing en noten en bessen dragende struiken.

Planning

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg beginnen in de zomer van 2017. Wel start Combinatie Herepoort daarvoor al met de afbraak van huurwoningen aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat (november 2016), de aanleg van de Helperzoomtunnel (begin 2017) en de aanleg van een op- en afrit voor bussen bij de P+R bij Hoogkerk (ook vanaf begin 2017). Voor de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg heeft Combinatie Herepoort het tracé ingedeeld in 4 clusters:
  • West,
  • Julianaplein,
  • Verdiepte ligging,
  • Oost.

Beperken verkeershinder

In de afgelopen jaren heeft Groningen Bereikbaar zich met vele partijen voorbereid op alle werkzaamheden. Er is geïnvesteerd in dynamische borden langs de weg, het goed instellen van de verkeerslichten en adequate informatievoorziening. Met het bedrijfsleven en het onderwijs zijn maatregelen bedacht om het anders reizen, thuiswerken en op andere tijdstippen reizen gemakkelijker te maken. Combinatie Herepoort gaat maatregelen nemen om de hinder voor het verkeer te beperken. Zo wordt de verdiepte ligging in 1 keer aangelegd in plaats van in 2 delen, waardoor de bouwtijd hiervan een jaar korter is verwacht. Dit betekent ook minder hinder voor weggebruikers en omwonenden.

Beperken overlast voor omwonenden

Direct omwonenden gaan serieuze overlast ondervinden van de ombouw van de zuidelijke ringweg. Combinatie Herepoort probeert de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk tegen te gaan. In de buurt van huizen en scholen kiest Combinatie Herepoort niet voor heien, maar voor schroefpalen. Dit veroorzaakt minder geluidsoverlast en trillingen. Verder komen bij de tijdelijke wegen en rondom de grotere werkzaamheden geluidsschermen om het lawaai te dempen. Het bouwverkeer wordt beperkt door grond waar mogelijk niet af te voeren, maar te hergebruiken.

Stewards

Rond de bouwplaatsen worden stewards ingezet. Zij zijn het aanspreekpunt voor omwonenden en proberen kleinere problemen direct op te lossen. Wie overlast door wegwerkzaamheden in de stad ervaart, kan terecht bij een nieuw centraal loket van Groningen Bereikbaar: het Loket Verkeer & Werkzaamheden, tijdens kantooruren ook bereikbaar op (050) 367 89 89 en loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl.

Inloopbijeenkomst

In MartiniPlaza in Groningen wordt donderdag 10 november van 15.30 tot 22.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden. Belangstellenden kunnen kennismaken met Combinatie Herepoort en zich laten informeren over de voorlopige plannen.