Ambities nieuwe gemeente Groningen: groen, nabijheid, dienstverlening en voorzieningen

GRONINGEN - Groningen, Haren en Ten Boer hechten grote waarde aan de groene ruimten in de nieuw te vormen gemeente. Zij hebben afgesproken er samen voor te zorgen dat deze ook op langere termijn open en groen blijven. Dit staat in het herindelingsontwerp dat Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen dinsdag hebben vastgesteld.

Ook willen de gemeenten na de herindeling toegankelijk, laagdrempelig en dichtbij blijven voor de inwoners en ruimte geven aan initiatieven vanuit de samenleving. Met de financiële ruimte en stevigheid die de nieuwe gemeente biedt, kan deze investeren in de vernieuwing van dienst- en zorgverlening en zich sterk maken om de noodzakelijke voorzieningen in stand te houden. Het herindelingsontwerp is opgesteld onder regie van de provincie en met medewerking van de 3 gemeenten. Het ontwerp gaat nu naar de 3 gemeenteraden en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

8 weken ter inzage

De 3 colleges van B&W leggen het herindelingsontwerp vanaf 21 september ter inzage tot en met 16 november 2016. Tijdens deze 8 weken kan iedereen een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie. Ook aan de 3 gemeenteraden, maatschappelijke organisaties en de omliggende gemeenten wordt een reactie gevraagd. Op basis hiervan stelt de provincie het uiteindelijke herindelingsadvies op aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

230.000 inwoners

Het herindelingsontwerp geeft een onderbouwing van het besluit van de provincie om de 3 gemeenten samen te voegen en schetst het toekomstperspectief en de ambities van de huidige 3 gemeenten voor de nieuw te vormen gemeente Groningen per 1 januari 2019. Het moet een gemeente worden die voldoende bestuurlijke kwaliteit en voldoende financiële ruimte heeft om de taken die in de toekomst op de gemeente afkomen te kunnen uitvoeren. Met de herindeling kan de nieuwe gemeente Groningen als grote gemeente met circa 230.000 inwoners en een oppervlakte van bijna 200 vierkante kilometer een nog belangrijkere rol spelen in de regio, in de provincie, in Nederland en in Europa. Het wordt een veelzijdige gemeente met zowel stad als platteland, met natuur en agrarisch gebied, met talloze mogelijkheden voor (jong) talent, innovatie en de bijbehorende dynamiek. Door de fusie van een grote stad met zoveel dorpskernen, met bijbehorende sociale en economische structuren, ontstaat er een unieke verbinding van Groningen met de directe omgeving.

Aanleiding herindelingsontwerp

De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben al jaren een goede samenwerkingsrelatie en hebben al in 2015 besloten over te gaan tot herindeling. Gedeputeerde Staten hebben op 28 juni van dit jaar besloten een herindelingsontwerp voor Groningen, Ten Boer én Haren op te stellen. Enerzijds omdat het op basis van diverse onafhankelijke onderzoeken tot de conclusie kwam dat een zelfstandig voortbestaan van Haren risicovol is en in regionaal perspectief niet duurzaam. Anderzijds omdat de gemeenten Groningen en Ten Boer al een fusie per 1 januari 2019 voorbereiden, en voor Haren aansluiting bij dit proces de enige optie is.

Haren heeft meegewerkt

De gemeente Haren geeft de voorkeur aan zelfstandigheid en is het oneens met de opgelegde fusie. Haren blijft pleiten voor zelfstandigheid als eerste voorkeur. De gemeente Haren heeft meegewerkt aan het opstellen van het herindelingsontwerp. Het gemeentebestuur vond het belangrijk dat als zelfstandigheid niet mogelijk zou blijken, er een goede basis zou liggen voor een nieuwe gemeente. De gemeenteraad van Haren heeft inmiddels besloten deze medewerking te beëindigen. De provincie beraadt zich op mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de belangen van de inwoners van Haren in dit proces wel behartigd blijven.