Provincie vóór samengaan Groningen, Haren en Ten Boer

Groningen - Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen vinden het wenselijk dat de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer per 1 januari 2019 samen een nieuwe gemeente gaan vormen.

Daarom gaan GS de komende periode samen met deze gemeenten een herindelingsontwerp voorbereiden. Zij hebben dit besloten omdat 'onvoldoende is aangetoond dat Haren als zelfstandige gemeente in regionaal perspectief een duurzame, (financieel) robuuste en bestuurskrachtige toekomst heeft'. Het herindelingsontwerp leidt na inspraak tot een herindelingsadvies van Provinciale Staten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Als de minister en het kabinet dit advies overnemen mondt dit uit in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer.

Groningen en Ten Boer

Eerder besloten de gemeenten Groningen en Ten Boer al om per 1 januari 2019 samen verder te gaan. Op 22 juni hebben de raden van beide gemeenten aangegeven dat de gemeente Haren welkom is om hierbij aan te sluiten. De gemeenteraad van Haren heeft zich echter al op 15 juni opnieuw uitgesproken voor voortzetting van de zelfstandige gemeente Haren. Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) en het Beleidskader gemeentelijke herindeling kan de provincie het initiatief nemen tot een herindelingsvoorstel.

Belang van de inwoners

Gedeputeerde Staten zetten het belang van de inwoners voorop bij samenvoeging van de 3 gemeenten per 1 januari 2019. Uit de ‘Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren en Ten Boer’ (2 juni 2016) die de 3 gemeenten hebben uitgevoerd, komt naar voren dat de nieuwe gemeente haar inwoners meer bestuurskracht kan bieden en een nog sterkere motor zal zijn voor ontwikkeling op het gebied van economie en werkgelegenheid, cultuur, onderwijs en duurzaamheid. Bovendien heeft de nieuwe gemeente een sterke organisatiekracht en is financieel robuust.

Herindelingsontwerp: samen met gemeenten

Een herindelingsontwerp geeft een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde herindeling. De gepleegde ‘Verkenning’ vormt hiervoor een goede basis, vinden Gedeputeerde Staten. GS hechten aan een zorgvuldig proces, dat samen met de 3 betrokken gemeenten wordt ingevuld en waarbij ook de bewoners worden betrokken.

Informatiebijeenkomst

De provincie en de gemeenten houden woensdag 13 juli een informatiebijeenkomst. Inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer worden hierin geïnformeerd over het proces. De bijeenkomst vindt van 20.00 tot 22.00 uur plaats in het provinciehuis. Nog voor de vaststelling van het herindelingsontwerp zal in elke gemeente een bijeenkomst plaatsvinden om met de inwoners in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe gemeente.

Formele vervolgstappen

Na de zomervakantie stellen Gedeputeerde Staten het herindelingsontwerp vast. De 3 colleges van B&W leggen dit uiterlijk binnen 2 weken ter inzage. Vervolgens kan iedereen binnen 8 weken een zienswijze indienen, gericht aan Gedeputeerde Staten. Ook de raden van de 3 gemeenten kunnen hun zienswijze op het herindelingsontwerp indienen. Hiervoor geldt een termijn van 3 maanden. Daarna stellen Provinciale Staten uiterlijk binnen 4 maanden het herindelingsadvies vast. Daar staat ook een inhoudelijke reactie in op de zienswijzen en eventuele aanpassingen die op basis daarvan zijn doorgevoerd.