Uitkomst enquête 'Stad en Raad': bevorder contact tussen raadsleden en burgers

Groningen - Bevorder het contact tussen raadsleden en burgers. Bijvoorbeeld door als gemeenteraad aan te sluiten bij wijkbijeenkomsten en referenda te roganiseren. Dat is 1 van de adviezen die Stadjers de 39 leden van de Groninger gemeenteraad geven. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête ‘Stad en Raad’.

De online enquête onderzocht wat Stadjers weten, meekrijgen en vinden van hun gemeenteraad en zijn functioneren. Stadjers konden de raadsleden ook adviezen en ideeën meegeven. Ruim 3400 Stadjers hebben aan de online enquête meegedaan, het merendeel als lid van het Stadspanel. Het onderzoek is uitgevoerd door Onderzoek en Statistiek Groningen, het onderzoeksbureau van de gemeente.

Contact met inwoners bevorderen

Raadsleden krijgen voornamelijk het advies mee het contact met inwoners en wijken te bevorderen. Dit zou volgens respondenten kunnen door bijvoorbeeld een enquête onder inwoners in een wijk te organiseren. Daarnaast zijn er veel ideeën voor het aansluiten bij wijkbijeenkomsten en –comités en het organiseren van referenda. Vaak wordt opgemerkt dat raadsleden niet voor de schijn moeten luisteren, maar de burger serieus moeten nemen.

Enige interesse in gemeentepolitiek

Bijna 70 % van de respondenten heeft minstens enige interesse in de Groningse gemeentepolitiek. Hoe jonger, hoe minder interesse. De meeste deelnemers zijn niet actief betrokken bij de politiek. Sommigen hiervan willen best betrokken worden, bijvoorbeeld via inspraakmomenten voor burgers, bijeenkomsten in wijken of via referenda. Ongeveer de helft van de respondenten is bekend met onderwerpen waar de raad zich de afgelopen tijd mee bezig heeft gehouden. Ze noemen het vaakst het Forum, de zuidelijke ringweg, de kabelbaan, de Grote Markt en de binnenstad.

Bekende raadsleden

Namen van raadsleden kent bijna eenderde van de deelnemers. In de top 5 van meest genoemde raadsleden staan SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk, GroenLinks-fractievoorzitter Benni Leemhuis, SP’er Rosita van Gijlswijk, ChristenUnie-fractievoorzitter Inge Jongman en VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge. De meeste mensen volgen de gemeenteraad via radio en televisie (OOG en RTV Noord), de gemeentelijke Stadsberichten in de Gezinsbode en Dagblad van het Noorden. Ze gebruiken de gemeentelijke communicatiekanalen minder. Jongeren volgen de gemeenteraad vaker via social media als Twitter en Facebook. Een kwart van de deelnemers aan de enquête volgt de gemeenteraad niet.

Vertrouwen in gemeenteraad

Uit een aantal stellingen blijkt dat iets meer respondenten geen (1099) dan wel (1051) vertrouwen in de besluiten van de gemeenteraad hebben. Meer dan 600 mensen gaven aan het antwoord op deze stelling niet te weten. Opvallend is dat onder jongeren (onder de 35 jaar) een meerderheid wel vertrouwen in de besluiten van de raad heeft. De stellingen ‘Ik voel mij gehoord door de gemeenteraad’ en ‘Raadsleden zijn voldoende zichtbaar bij wat er in mijn wijk gebeurt’ zijn het minst positief beoordeeld. Respondenten met enige tot veel interesse zijn positiever over de raad dan deelnemers met weinig tot geen interesse.

Bewonersparticipatie

De uitkomsten van de stellingen over de raad zijn volgens de onderzoekers in lijn met adviezen en opmerkingen die respondenten aan het eind van de enquête kwijt konden. Enkele reacties: 'Neem bewonersparticipatie serieus en beschouw het minder als een bezuiniging.' 'Wees zichtbaar en betrokken in de wijken (ook buiten campagnetijd), luisteren naar burgers, toegankelijk en aanspreekbaar zijn en burgers betrekken bij besluitvormingsprocessen.' 'Mijn vertrouwen in de politiek is geheel weg. Wil men dat terug hebben, luister!' En: 'Geen geld uitgeven aan enorme prestigieuze projecten, wat minder prestigeobjecten en wat meer naar de burgers luisteren.'

Resultaten en vervolg

De resultaten van de enquête zijn woensdag aan de gemeenteraad gepresenteerd. De raad bespreekt de resultaten en het vervolg na het zomerreces in een speciale commissie over de werkwijze van de gemeenteraad. Het rapport over de enquête ‘Stad en Raad’ staat op de website van Onderzoek en Statistiek Groningen: www.os-groningen.nl.

Groninger Gezinsbode