Positief financieel resultaat Martini Ziekenhuis in 2015

Groningen - Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft het boekjaar 2015 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 3.870.000, waarvan € 938.000 afkomstig is van deelnemingen zoals Kraamzorg Het Groene Kruis en de Martini Apotheek.

Dat blijkt uit het dinsdag gepresenteerde jaardocument 2015. In dit document legt het ziekenhuis verantwoording af over de activiteiten, beleid, strategie en de financiële resultaten.

Stijging solvabiliteit

Voorzitter Hans Feenstra van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis: "We zijn tevreden met dit financiële resultaat over afgelopen jaar. Het stelt ons in staat de financiële positie van het ziekenhuis verder te verstevigen en de plannen van de komende jaren mogelijk te maken. De stijging van de solvabiliteit van 18,74 % in 2014 naar 20,63 % in 2015 drukt dat uit."

Belangrijke stappen gezet

Afgelopen jaar zijn belangrijke en noodzakelijke stappen voor de toekomst van het ziekenhuis en de mensen die er werken gezet. Feenstra: "Innovaties waar we tijd, geld en energie in hebben geïnvesteerd, worden nu zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan de minimaal invasieve chirurgie met de operatierobot, de bouw van een spoedplein en de ontwikkeling van een digitaal patiëntenportaal. Daarnaast vraagt de omslag naar procesgericht werken en de bijhorende organisatieverandering veel flexibiliteit van iedereen."

Integrale bekostiging

Met ingang van 1 januari 2015 wijzigde landelijk de financiering van ziekenhuizen: het Martini Ziekenhuis declareert sinds 2015 een integraal tarief voor geleverde zorg en draagt een deel van deze zorgomzet af aan de vrijgevestigd medisch specialisten. Met de invoering van integrale bekostiging werd het Samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis (SMS) opgericht. Daarin zijn 3 gremia verenigd: de Vereniging Medisch Specialisten, de Coöperatie van Medisch Specialisten (voor de behartiging van de financiële belangen van de vrijgevestigde medisch specialisten) en de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband. In de Bestuursraad, de vergadering tussen Raad van Bestuur en SMS, wordt deze samenwerking bekrachtigd.

Versterking Raad van Bestuur

Deze manier van samenwerken brengt de organisatie in stelling om snel beslissingen te kunnen nemen. Feenstra: "De versterking van de Raad van Bestuur met een derde lid drukt die gelijkgerichtheid tussen bestuur en medische staf ook uit. Aan kwaliteit, veiligheid en innovatie worden steeds hogere eisen gesteld. De ontwikkeling van deze onderwerpen vraagt dan ook om meer bestuurlijke aandacht. En met het aantreden van Ton Tiebosch hebben de juiste persoon in huis om de portefeuille Kwaliteit, Veiligheid en Zorginnovatie verder te brengen."

Proces organiseren

Het Martini Ziekenhuis zette per 1 november een organisatiewijziging in gang. De bestaande Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) werden geclusterd. Dit is een voorwaarde om verder aan de slag te gaan met de procesgerichte organisatie. Feenstra: "Procesgericht organiseren betekent dat we de samenhang tussen onze werkzaamheden verbeteren vanuit het perspectief van de patiënt. Concreet gezegd: we willen de route van de patiënt vanaf de eerste afspraak op de poli of het bezoek aan de Spoedeisende Hulp zó organiseren dat de vervolgstappen optimaal op elkaar aansluiten. Dat geeft de patiënt duidelijkheid en overzicht: hij weet vooraf hoe zijn 'reis' door het ziekenhuis verloopt en kan erop vertrouwen dat we de gemaakte afspraken nakomen."