Gemeente Groningen stabiliseert financiële situatie

Groningen - De gemeente Groningen sluit het jaar 2015 af met een positief financieel resultaat van 23,8 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening die B en W vrijdag hebben gepresenteerd.

Dit biedt de mogelijkheid om de (voorlopig) lagere toekenning van 15,7 miljoen euro door het Rijk voor de bijstandsuitkeringen (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) op te vangen. Omdat het domein Zorg nog volop in ontwikkeling is, gaat 1,5 miljoen van de resterende 8 miljoen euro naar de Wmo als reserve voor eventuele risico’s. Daarnaast zijn er verschillende bestemmingsvoorstellen, waaronder het creëren van kansen voor jonge werkzoekenden. Het college stelt 7 ton beschikbaar voor het aanstellen van 15 extra trainees, vouchers en het project Noorderbaanbattle. Ook in 2015 is het weerstandsvermogen van de gemeente gestegen. Dit komt nu uit op een ratio van 0,95.

Transitie en vooruitgang

'Voor Groningen was 2015 een jaar waarin veel in gang is gezet, een jaar van transitie en vooruitgang', meldden B en W. 'Voor het eerst sinds 2011 groeide de werkgelegenheid, met 1,3 %. De decentralisaties in het sociaal domein zijn een feit en de sociale teams zijn stadsbreed gerealiseerd.' 'Daarnaast is in 2015 een start gemaakt met de WIJ-teams. Visies op verschillende beleidsterreinen, verwoord in onder meer de Fietsstrategie, de Woonvisie, de kadernota Cultuur en de concept-Binnenstadsvisie komen in samenspraak met de Stadjers tot stand.' 'En op het gebied van duurzame energie staan we aan de vooravond van definitieve besluitvorming over het project geothermie en het bijbehorende warmtenet.' De andere stijl van besturen, zoals het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’ voorstaat, is onder meer tot uitdrukking gekomen in het wijkwethouderschap en het gebiedsgericht werken, stelt het college. 'Samen met verschillende partijen in de stad zijn in 2015, op basis van gelijkwaardigheid, de eerste wijkprojecten van de grond gekomen.' 'Ook op het gebied van de vluchtelingenproblematiek heeft Groningen in 2015 zijn steentje bijgedragen. Sinds maart 2015 biedt de gemeente sobere opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen via de zogenoemde bed-bad-broodregeling. En in oktober is een noodopvang van het COA geopend waar circa 500 mensen verblijven. Daarnaast zijn in 2015 de voorbereidingen gestart voor de vestiging van 2 asielzoekerscentra in de stad.'

Ton Schroor

Wethouder Financiën Ton Schroor: “Ik ben blij met het positieve rekeningresultaat van 23,8 miljoen. Dit maakt het mogelijk om het tekort van 15,7 miljoen euro op de BUIG op te lossen zonder dat dit gevolgen heeft voor de Begroting 2016 van de gemeente. In 2015 hebben we kans gezien om ons weerstandsvermogen te versterken tot een ratio van 0,95. Hiermee hebben we onze financiële situatie verder gestabiliseerd. Heel belangrijk, want ook de komende jaren zullen we de vinger aan pols moeten houden. Onder andere vanwege de veranderingen die er vanuit het Rijk nog op ons af zullen komen.”