Mening inwoners gevraagd over aansluiting N361 Noorderhoogebrug

Groningen - De provincie Groningen heeft 3 alternatieven onderzocht om de verkeerssituatie bij de provinciale weg N361 op de noordelijke ringweg in Groningen te verbeteren.

Daarbij gaan 2 alternatieven uit van een nieuwe aansluiting op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug. In het derde alternatief worden alleen de fietsroutes verbeterd. Doelstellingen van het project zijn het verbeteren van de bereikbaarheid van Noordwest-Groningen, verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Plannen ter inzage

De 3 alternatieven en de bijbehorende onderzoeken liggen van 9 mei tot en met 19 juni ter inzage. Dan kan iedereen die dat wil reageren op de plannen. Donderdag 19 mei staat een inloopavond ( 17.00 tot 20.30 uur) geprogrammeerd in Dorpshuis Noorderhoogebrug. Bezoekers kunnen vragen stellen over de verschillende alternatieven en de uitgevoerde onderzoeken. In het voortraject is al met verschillende belanghebbende partijen gesproken, maar nu willen de provincie en de gemeente Groningen ook de mening van bewoners, ondernemers en belanghebbenden horen. Mede op basis van de binnengekomen reacties en de uitgevoerde onderzoeken bepalen de colleges van Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders een voorlopig voorkeursalternatief.

Aansluiting N361 voldoet niet

De huidige aansluiting van de N361 op de ringweg voldoet niet aan de kwaliteitseisen voor een goede en veilige weginrichting. Daarnaast komt in Noorderhoogebrug veel sluipverkeer voor. De route vanaf de N361 naar de noordelijke ringweg is in de huidige situatie onlogisch en indirect. Het verkeer kan bij de aansluiting Noorderhoogebrug niet alle richtingen op. Hierdoor moet het doorgaande verkeer richting de oostelijke ringweg door de bebouwde kom rijden. Daarnaast kruist dit doorgaande verkeer op verschillende plekken het fietsverkeer. In de uitgevoerde onderzoeken is beschreven hoe de 3 alternatieven bijdragen aan de doelstellingen van het project en wat de milieueffecten ervan zijn. Voor de effecten op het bedrijventerrein het Witte Lam is een apart onderzoek uitgevoerd. Naar verwachting nemen Provinciale Staten dit najaar een besluit over een definitieve oplossing voor de aansluiting.