1 miljoen voor vernieuwende onderwijsprojecten in Groningen

Groningen - De gemeente Groningen stelt in 2016 1 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten in het onderwijs. Voorwaarde voor toekenning van een bijdrage vanuit de gemeente is dat het om een breed gedragen project gaat en dat het onderwijsveld zelf ook financieel bijdraagt.

De geselecteerde projecten zijn voor het merendeel voortgekomen uit de onderwijs innovatie ateliers. In deze bijeenkomsten kon het onderwijsveld thema’s pitchen waarmee het graag aan de slag wil. Het gaat onder andere om projecten voor het versterken van ouderbetrokkenheid, talentontwikkeling, programmeren in de klas, een academische onderwijswerkplaats en een gezonde school.

Duurzame onderwijstoekomst

Onderwijswethouder Ton Schroor: “Als het gaat om vernieuwingen in het onderwijs is het belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften en initiatieven vanuit het onderwijsveld zelf. Als gemeente kunnen we ideeën stimuleren en ondersteunen. Maar om het tot een succes te maken is het essentieel dat er binnen het onderwijs een breed draagvlak is voor een idee en dat de betreffende instellingen zich hier ook financieel aan verbinden. Zo werken we samen aan een duurzame onderwijstoekomst voor alle leerlingen in de stad.”

College van Onderwijs

De gemeente Groningen en het onderwijsveld - van kinderopvang tot universiteit en alles wat er tussen zit - hebben in 2013 het College van Onderwijs opgericht en het Groninger Onderwijspact gesloten. Hierin zijn 5 ambities geformuleerd:
  • de basis op orde;
  • een leven lang leren;
  • onderwijs leidt op voor de arbeidsmarkt;
  • toekomstbestendig onderwijs;
  • brede vorming.
De projecten, die voortgekomen zijn uit de innovatie ateliers, dragen bij aan het realiseren van deze ambities en worden gefinancierd uit de in het coalitieakkoord gereserveerde intensiveringsmiddelen ‘Leren’ ter hoogte van 1 miljoen euro.