Plan Ring Zuid aangepast

Groningen - Minister Schultz van Haegen heeft het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg op enkele punten aangepast en nader onderbouwd, met instemming van de college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen en Gedeputeerde Staten van Groningen, die met het Rijk samenwerken in de stuurgroep Aanpak Ring Zuid. Zo komt er een geluidsscherm aan de zuidkant van de ringweg, ter hoogte van zwembad De Papiermolen.

Dit geluidsscherm voorkomt een te hoge geluidsbelasting van de voormalige badmeesterwoning bij de Papiermolen. Dat blijkt uit de wijziging van het Tracébesluit dat de minister vandaag naar de Raad van State heeft gestuurd. De Raad van State had enkele tekortkomingen in het Tracébesluit geconstateerd en de minister tot begin maart de tijd gegeven die te verbeteren of nader toe te lichten. Een andere wijziging is dat nu precies is vastgelegd waar de voetgangersbrug komt tussen de Papiermolen en de Rivierenbuurt. De toegang tot de voetgangersbrug komt aan beide zijden op ten minste 20 meter van de erfgrens van deze woningen te liggen en wordt zo gebouwd dat inkijk in de woningen onmogelijk is. Fietsers mogen de voetgangersbrug ook gebruiken. In opdracht van de Raad van State is ook nog eens goed gekeken naar de mogelijkheid en haalbaarheid van een tunnel, ter vervanging van de huidige tunnel voor voetgangers en fietsers. Daarvoor zijn verschillende alternatieven onderzocht, maar die stuiten op grote bezwaren, zo blijkt uit onderzoek dat hiernaar is gedaan. Een nieuwe tunnel zou in tegenstelling tot de huidige tunnel onder de grond komen te liggen en veel langer worden dan de tunnel van nu. De lange hellingbanen die daarvoor nodig zijn kunnen niet worden ingepast aan weerszijden van de ringweg. Ook is een tunnel ongewenst uit het oogpunt van sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Het verdwijnen van de huidige tunnel betekent ook dat een vliegroute voor vleermuizen vervalt. De toekomstige voetgangersbrug gaat als geluidsbaken voor vleermuizen dienen en komen er waar nodig geluidsbakens voor vleermuizen tijdens de bouwwerkzaamheden aan de ringweg.