Groninger woningcorporaties sturen brief aan formateur

GRONINGEN - De Groninger woningcorporaties De Huismeesters, Lefier, Patrimonium, Wierden en Borgen, Woonborg en Nijestee vragen de steun van het nieuwe college voor het woningbeleid in de gemeente Groningen. Ze hebben formateur Mattias Gijsbertsen daartoe een brief gestuurd.

De woningcorporaties willen meer kunnen bouwen om de wachttijd voor een sociale huurwoning in te korten, de stijgende woonlasten voor huurders beperken, ondersteuning om woningen te verduurzamen en de leefbaarheid in wijken vergroten.

De corporaties verhuren samen 40.000 woningen.

Gemengde wijken

Sociale huur zou tenminste 30 % van het woonprogramma van de gemeente uit moeten maken, vinden de corporaties, maar er zouden ook voldoende woningen in de middenhuur (€ 710 – € 950) beschikbaar moeten zijn.

De corporaties pleiten daarbij voor een versterking van een ongedeelde stad met gemengde wijken die bestaan uit een mix van sociale huur-, vrije sector- en koopwoningen.

Voldoende betaalbare woningen

De corporaties investeren jaarlijks honderden miljoenen in verbetering en vervanging van woningen en het vernieuwen van wijken. De bouw van nieuwe woningen wordt sterk belemmerd door het gebrek aan geschikte locaties.

De corporaties stellen dat de gemeente hen hierbij kan helpen door goede en betaalbare bouwlocaties beschikbaar te stellen en ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van nieuwe woningen versneld wordt.

Leefbaarheid in de wijken

De corporaties hebben een belangrijke rol en maatschappelijke verantwoordelijkheid om kwetsbare groepen mensen te huisvesten. Ze zien een toename in de problemen met schulden, zelfredzaamheid, verslaving of agressief gedrag, waardoor de leefbaarheid in sommige buurten achteruitgaat.

Naast de huidige samenwerking met de gemeente in wijkvernieuwing, pleiten ze voor meer voorlichtings- en begeleidingscampagnes om kansarme mensen te helpen.

Verduurzaming

De gemeente Groningen heeft de ambitie in 2035 CO2-neutraal te zijn. De corporaties vragen het nieuwe college helder aan te geven welke acties genomen worden om dit doel te realiseren.

Ook willen ze graag duidelijkheid over de collectieve vormen van warmte- en energieopwekking en bijbehorende infrastructuren per wijk.

Ze zien daarnaast graag dat woningeigenaren betrokken worden bij de energietransitie en dat er oog is voor de energielasten van huurders.

Samen aankloppen bij het Rijk

Door de stijgende bouwkosten, de verhuurdersheffing en de woningwet, wordt de ruimte en armslag van corporaties steeds minder om te kunnen investeren in nieuwbouw en verduurzaming, en tegelijkertijd de woonlasten voor huurders betaalbaar te houden.

De corporaties stellen dat zij worden belemmerd door Rijksregels die te weinig ruimte laten voor lokaal maatwerk. Ze willen samen met de gemeente en huurdersorganisaties optrekken naar het Rijk om te zorgen dat geld op een goede manier in Groningen geïnvesteerd wordt en niet in de schatkist van Den Haag verdwijnt.

De brief is te lezen op www.nijestee.nl/brief-formateur.